ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://sci.snru.ac.th/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
* [http://fms.snru.ac.th/ คณะวิทยาการจัดการ]
* [http://human.snru.ac.th/ คณะมนุษย์ศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
* [http://www.snru.ac.th/i-tech/index.htm คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
* [http://fat.snru.ac.th/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ]
[[ไฟล์:SNRU7.jpg|thumb|อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ==