ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Phizaz"

(ย้อนการแก้ไขที่ 4435632 สร้างโดย Taweetham (พูดคุย) http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%)
 
-- [[ผู้ใช้:N.M.|N.M.]] และ [[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]]
 
== สวัสดีปีใหม่ครับ :) ==
 
<pre>
[-]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````@``````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````@```````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`@```````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````>[-]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````@`@```````<>++++++++[@@@@@@@@@@@@@@@@```````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````<++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````>-]@<++++++++@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````.@@@>;;+++++[@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````<+++;;;;;++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>-]@<.>;;;;++++[@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;++++@@@@@@@@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;;-]@<-`````@@@@@@@@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@..>;;;;;;;;;;++;```````````````````````````+[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;;;;++/``````````````````````````+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;;;;;;;;-;/`````````````````````````]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<.>;;;;;;;;;;;;;;;;+;/```````````````````````++++++++[@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;/```````````````````--------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;``/`````````````-]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;/````````````--------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````.@@@>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/```````````+++++++++[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````<++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+;/``````````++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````>-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;]</`````````---@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````.>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;////;;;;;;;/````````+++[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````<;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/////;;;;;;-;/```````-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````>;-]<.>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;////;;;;;;;+;/``````+++[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````<;+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;`+;/`````++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;/````]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``<///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+;/```+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.>;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/`+++++++++[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/````---------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//``````-]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;//////;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/`````------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.>;;;;;;;/;;;/;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+++;/`````++++++[@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;/;;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+++/``````++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;/;;;;;;;;;;;;;;////;;;;;;;;;;;;;////````````-]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;///;;;;;;;;;;;;;//``//;;;;;;;;;/``````````++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.>;;;;;;;;;;;;;;;/`````/;////;///``````````++++[@@@@@@`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;;;;``````/;;;;;//```````````----@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;;;;;``````/;;;;;/``````````-]@@@@``````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````@@@@<;;;;;;;;;;;;;;``````/;;;;;;/````````----@`````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````.;-;;;;;;;;;;;;;;;;;/`````;;;;;;;///````---@@@```````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````.>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//`/;;;;;;//;;;;;++++[@@``````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````</;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;++++@@@@@```````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;-]@@@@@@```````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````<;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;+@@@@@```````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.>/;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;+++++```````````````````++++[@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`<---;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---/``````````````````---@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````>;-;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;]@@<`````````````````-@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````.>+;;;;;;;;;//;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+++/````````````````[@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````<;;;;;;;;;;;;;//;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;++;/``````````````++@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````>;;;;;;;;;;;;;;;/////;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-]</`````````````++@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````.;;;;;;;;;;//////;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--./```````````+@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@./////;;;;;///````//;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;++.>``````````++++[@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<;;;;;;;;;;;/`````/;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---;/```````-@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>;;;;;;;;;;/``````;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-]<``````--@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.;;;;;;;;;;;;/``````;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@/````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;/`````/;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;/```/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@;/```@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//`````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@/````/```@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@;/````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;@;//`````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;@@//``````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;//```````/````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///////``/`````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```//``````;@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/`````/`````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``/```//````/@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@//``/``````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````/``/;@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///``````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```/```````//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/````//``@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```/```//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//`````/;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````/`/;@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;/`````/;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;``````/;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;;/`````/;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````//@@;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;`````;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@```````///``/;@;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//////;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@`````//````/;@;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;/////;;;;/;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@```//``````/;;;;;;;;;;;;;;;;;////;;;;;//////;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@``/``````//;;;;;;;;;;;;;/////////////;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@`````/////////////;;;;;;;;/;;/;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@`````//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`/;`/;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;/;;/;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`;`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;`;;;/`;;;;`/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;////;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;//``//;;;;/`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;@@@;@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/````////;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````///;@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/``````/;;;//;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@;///;@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````//;;;@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/``````/;;;;;;///;;;;;;;;;;;@@@@@@;/`/```@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````//;;@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/``````;;;;;;;;;;;///;;;;;;;;;;@@@@```/``@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````//;@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/````/;;;;;;;;;;;;;;;//////`````````````@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````/@@@@@@@@@@;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;////;;;;;;;;;;@@@;;///```////```````/``@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````````@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@;```````````/////```@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````@@@@@@@@@@@/;@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````@@@@@@@@@@@@```/;@@@@;;@;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````````@@@@@@@@@@@@`````;@@;;;;;@@;;;;;;@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@`````@````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;@@;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@````@```````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@`````@``````````````````@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````````@`````@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````@@```````@````@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````````@``````@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``@@```````````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````@````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````@`````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````@````````````@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@````````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`@@@``@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
</pre>
(รูปภาพเอามาจากการ์ดของ[[ผู้ใช้:Mopza]] ขอขอบคุณด้วยครับ 555+)
{{center|'''''สวัสดีปีใหม่ครับผม !!! ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้มาก ๆ นะครับ ;)'''''}} --[[ผู้ใช้:Nullzero|Nullzero]] ([[คุยกับผู้ใช้:Nullzero|พูดคุย]]) 20:22, 1 มกราคม 2556 (ICT)