ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}
 
== ตารางเทียบเสียงสระ ==
=== เสียงพยัญชนะ ===
{|class="wikitable" width="99%"
! rowspan=2 | อักษรโรมัน || rowspan=2 width="11%"| อักษรไทย|| rowspan=2 width="11%"|อักษรเทวนาครี ||colspan = 4 | ตัวอย่าง
|-valign="top"
|-
! width="15%"|อักษรโรมัน||width="15%"|ทับศัพท์ <br> (แบบคงรูป) ||width="15%"|ทับศัพท์<br> (แบบปรับรูป)||width="15%"|ภาษาไทยใช้
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | A
|-
|&nbsp;a (ที่ไม่ได้อยู่ท้ายคำ)||<center>–</center>||&nbsp;अ ||&nbsp;n'''a'''r||&nbsp;นร||&nbsp;นระ||&nbsp;นร, นระ, นรา
|-
|rowspan=2 |&nbsp;a (ตามด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ<br>&nbsp;ตามมา และไม่ใช่พยางค์สุดท้าย)||&nbsp;–ฺ <br>&nbsp;แบบคงรูป<ref>เครื่องหมายพินทุใส่ใต้พยัญชนะหลังสระ a ในคำทับศัพท์แบบคงรูป</ref>||rowspan=2|&nbsp;ไม่ปรากฏรูป||rowspan=2|&nbsp;s'''a'''mr{{unicode|āṭ}}||rowspan=2|&nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ||rowspan=2|&nbsp;'''สั'''มราฏ||rowspan=2|<center>–</center>
|-
|&nbsp;–ั <br>&nbsp;แบบปรับรูป<ref>ยกเว้นพยัญชนะที่ตามมาเป็น h, v ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ เช่น br'''ah'''m = พรหมะ gaur'''av''' = เคารวะ N'''av'''aya = นวยะ และถ้าพยัญชนะที่ตามมาเป็น r ให้ใช้ "รร" เช่น k'''ar'''m = ก'''รร'''มะ gandh'''ar'''v = คันธ'''รร'''วะ</ref>
|-
|&nbsp;a (อยู่ท้ายคำ)||&nbsp;–ะ||&nbsp;ไม่ปรากฏรูป||&nbsp;pu{{unicode|ṇ}}y'''a'''||&nbsp;ปุณฺย'''ะ''' ||&nbsp;ปุณย'''ะ''' ||&nbsp;บุณย์
|-
|&nbsp;{{unicode|ā}}||&nbsp;–า||&nbsp;आ ||&nbsp;N'''{{unicode|ā}}'''r'''{{unicode|ā}}'''ya{{unicode|ṇ}}||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณะ ||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ์
|-
|&nbsp;ai<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ y แทน ai เช่น F'''ai'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฟซาบาด ใช้เป็น F'''y'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d, H'''ai'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฮเดอราบาด ใช้เป็น H'''y'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d และบางครั้งก็ใช้ ai แทน ay เช่น j'''ay''' = ชยะ ใช้เป็น j'''ai'''</ref>||&nbsp;ไ– ||&nbsp;ऐ ||&nbsp;k'''ai'''l{{unicode|ā}}s ||&nbsp;'''ไ'''กลาส||&nbsp;'''ไ'''กลาสะ||&nbsp;'''ไ'''กรลาส, '''ไ'''กลาส
|-
|&nbsp;{{unicode|āī}}<ref group=# name="#">สระนอกระบบ</ref>||&nbsp;–าย, –าอี ||&nbsp;आई ||&nbsp;kasturb'''{{unicode|āī}}'''||&nbsp;กสฺตุรฺบ'''าย''', กสฺตุรฺบ'''าอี'''||&nbsp;กัสตุรบ'''าย''', กัสตุรบ'''าอี'''||<center>–</center>
|-
|&nbsp;au<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ow แทน au เช่น c'''au'''k = เจาก์ ใช้เป็น ch'''ow'''k</ref>||&nbsp;เ–า||&nbsp;औ ||&nbsp;g'''au'''rav ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รว ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รวะ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รพ
|-
!colspan = 7 | E
|-
|&nbsp;e||&nbsp;เ– ||&nbsp;ए ||&nbsp;d'''e'''v ||&nbsp;'''เ'''ทว ||&nbsp;'''เ'''ทวะ||&nbsp;'''เ'''ทวะ, '''เ'''ทวา, '''เ'''ทพ
|-
!colspan = 7 | I
|-
|&nbsp;i ||&nbsp;–ิ ||&nbsp;इ||&nbsp;{{unicode|Ś}}'''i'''v ||&nbsp;'''ศิ'''ว||&nbsp;'''ศิ'''วะ ||&nbsp;'''ศิ'''วะ
|-
|&nbsp;{{unicode|ī}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ee แทน {{unicode|ī}} เช่น M{{unicode|'''ī'''}}ra = มีรา ใช้เป็น M'''ee'''r{{unicode|ā}}, N{{unicode|'''ī'''}}ra = นีรา ใช้เป็น N'''ee'''r{{unicode|ā}}</ref> ||&nbsp;–ี ||&nbsp;ई||&nbsp;n{{unicode|ā}}r'''{{unicode|ī}}'''||&nbsp;นา'''รี'''||&nbsp;นา'''รี''' ||&nbsp;นา'''รี'''
|-
|&nbsp;i{{unicode|ā}}<ref group=# name="#"/>||&nbsp;เ–ีย, –ยา ||&nbsp;इआ ||&nbsp;K{{unicode|āṭ}}h'''i{{unicode|ā}}'''v{{unicode|āṛ}}||&nbsp;กา'''เฐีย'''วารฺ, กาฐ'''ยา'''วารฺ||&nbsp;กา'''เฐีย'''วาร, กาฐ'''ยา'''วาร||<center>–</center>
|-
!colspan = 7 | O
|-
|&nbsp;o ||&nbsp;โ– ||&nbsp;ओ ||&nbsp;l'''o'''k ||&nbsp;'''โ'''ลก ||&nbsp;'''โ'''ลกะ||&nbsp;'''โ'''ลก, '''โ'''ลกา
|-
|rowspan=2|&nbsp;o (ตามหลังสระ) ||rowspan=2|&nbsp;ว ||rowspan=2|&nbsp;व||&nbsp;de'''o''' ||&nbsp;เท'''ว''' ||&nbsp;เท'''ว'''ะ ||&nbsp;เท'''ว'''ะ, เท'''ว'''า, เทพ
|-
|&nbsp;Ra'''o''', R{{unicode|ā}}'''o'''||&nbsp;รา'''วฺ'''||&nbsp;รา'''ว'''||<center>–</center>
|-
!colspan = 7 | U
|-
|&nbsp;u||&nbsp;–ุ||&nbsp;उ ||&nbsp;g'''u'''r'''u'''||&nbsp;'''คุรุ'''||&nbsp;'''คุรุ''' ||&nbsp;'''คุรุ''', ครู
|-
|&nbsp;u<ref group=# name="#"/>||&nbsp;–ุ<ref>มีบางคำออกเสียง "อะ" เช่น Mog̱'''u'''l = โมคัล Trivandr'''u'''m = ตริวันดรัม</ref> ||&nbsp;उ||&nbsp;K'''u'''t'''u'''bmin{{unicode|ā}}r ||&nbsp;'''กุตุ'''บฺมินารฺ ||&nbsp;'''กุตุ'''บมินาร์ ||<center>–</center>
|-
|&nbsp;{{unicode|ū}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ oo แทน {{unicode|ū}} เช่น M{{unicode|'''ū'''}}l = มูล ใช้เป็น M'''oo'''l, P{{unicode|'''ū'''}}na = ปูนา ใช้เป็น P'''oo'''n{{unicode|ā}}</ref>||&nbsp;–ู ||&nbsp;ऊ||&nbsp;p'''{{unicode|ū}}'''r{{unicode|ṇ}} ||&nbsp;'''ปู'''รฺณ||&nbsp;'''ปู'''รณะ||&nbsp;'''บู'''รณ์
|-
!colspan = 7 | R
|-
|rowspan=2|&nbsp;{{unicode|ṛ}} (เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ)<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ri แทน {{unicode|ṛ}} เช่น pit{{unicode|'''ṛ'''}} = ปิตฤ ใช้เป็น pit'''ri'''</ref> ||rowspan=2|&nbsp;ฤ ||rowspan=2|&nbsp;ॠ ||&nbsp;pit'''{{unicode|ṛ}}'''||&nbsp;ปิตฺ'''ฤ'''||&nbsp;ปิต'''ฤ'''||<center>–</center>
|-
|&nbsp;{{unicode|'''ṛ'''ṣ}}i||&nbsp;'''ฤ'''ษิ||&nbsp;'''ฤ'''ษิ||&nbsp;'''ฤ'''ษี, ฤๅษี
|}
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
<references/>
 
== ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ ==
{|class="wikitable" width="99%"
! rowspan=2 | อักษรโรมัน || rowspan=2 width="11%"| อักษรไทย|| rowspan=2 width="11%"|อักษรเทวนาครี ||colspan = 4 | ตัวอย่าง
|-
! width="15%"|อักษรโรมัน||width="15%"|ทับศัพท์ <br> (แบบคงรูป) ||width="15%"|ทับศัพท์<br> (แบบปรับรูป)||width="15%"|ภาษาไทยใช้
|-
!colspan = 7 | B
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;b||rowspan=3|&nbsp;พ ||rowspan=3|&nbsp;ब ||&nbsp;'''B'''uddh||&nbsp;'''พุ'''ทฺธ||&nbsp;'''พุ'''ทธะ||&nbsp;'''พุ'''ทธะ, '''พุ'''ทธ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ś}}a'''b'''d||&nbsp;ศ'''พฺ'''ท||&nbsp;ศั'''พ'''ทะ||&nbsp;ศั'''พ'''ท์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|Ś}}at{{unicode|ā}}'''b'''di||&nbsp;ศตา'''พฺ'''ทิ||&nbsp;ศตา'''พ'''ทิ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;b<ref group=# name="#">พยัญชนะนอกระบบ</ref>||rowspan=3|&nbsp;บ ||rowspan=3|&nbsp;ब ||&nbsp;'''b'''a{{unicode|ṛā}} ||&nbsp;'''บ'''รา ||&nbsp;'''บ'''รา||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;kit{{unicode|ā}}'''b'''||&nbsp;กิตา'''บฺ'''||&nbsp;กิตา'''บ'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Kutu'''b'''min{{unicode|ā}}r||&nbsp;กุตุ'''บฺ'''มินารฺ||&nbsp;กุตุ'''บ'''มินาร์||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;bh ||rowspan=2|&nbsp;ภ ||rowspan=2|&nbsp;भ ||&nbsp;a'''bh'''y{{unicode|ā}}s||&nbsp;อ'''ภฺ'''ยาส ||&nbsp;อั'''ภ'''ยาสะ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''Bh'''{{unicode|ī}}m||&nbsp;'''ภี'''ม ||&nbsp;'''ภี'''มะ ||&nbsp;'''ภี'''มะ, '''ภี'''ม
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | C
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;c<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ch แทน c เช่น '''c'''andra = จันทระ ใช้เป็น '''ch'''andra</ref>||rowspan=2|&nbsp;จ ||rowspan=2|&nbsp;च ||&nbsp;ba'''cc'''{{unicode|ā}} ||&nbsp;บ'''จฺจ'''า||&nbsp;บั'''จจ'''า ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''c'''andra||&nbsp;'''จ'''นฺทฺระ ||&nbsp;'''จั'''นทระ ||&nbsp;'''จั'''นทร์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ch<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ chh แทน ch เช่น '''ch'''atr = ฉัตระ ใช้เป็น '''chh'''atr</ref> ||&nbsp;ฉ ||&nbsp;छ ||&nbsp;'''ch'''atr||&nbsp;'''ฉ'''ตฺร ||&nbsp;'''ฉั'''ตระ ||&nbsp;'''ฉั'''ตร, '''ฉั'''ตรา
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | D
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;d||rowspan=2|&nbsp;ท||rowspan=2|&nbsp;द ||&nbsp;Bu'''d'''dh ||&nbsp;พุ'''ทฺ'''ธ ||&nbsp;พุ'''ท'''ธะ ||&nbsp;พุ'''ท'''ธะ, พุ'''ท'''ธ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''d'''{{unicode|ā}}s||&nbsp;'''ท'''าส ||&nbsp;'''ท'''าสะ||&nbsp;'''ท'''าส, '''ท'''าสา
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;d<ref group=# name="#"/>||rowspan=2|&nbsp;ด ||rowspan=2|&nbsp;द ||&nbsp;b{{unicode|ā}}'''d'''sh{{unicode|ā}}h ||&nbsp;บา'''ดฺ'''ชาหฺ||&nbsp;บา'''ด'''ชาห์||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''D'''elh{{unicode|ī}} ||&nbsp;เ'''ด'''ลฺฮี||&nbsp;เ'''ด'''ลฮี ||&nbsp;เ'''ด'''ลี
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;{{unicode|ḍ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḏ}} แทน {{unicode|ḍ}} เช่น kr{{unicode|ī'''ḍ'''ā}} = กรีฑา ใช้เป็น kr{{unicode|ī'''ḏ'''ā}}</ref>||rowspan=3|&nbsp;ฑ<ref>พยัญชนะ ฑ ในภาษาฮินดีออกเสียงใกล้เคียงเสียง ด ในภาษาไทย</ref>||rowspan=3|&nbsp;ड ||&nbsp;{{unicode|'''ḍ'''}}amaru ||&nbsp;'''ฑ'''มรุ ||&nbsp;'''ฑ'''มรุ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;kr{{unicode|ī'''ḍ'''ā}}||&nbsp;กฺรี'''ฑ'''า ||&nbsp;กรี'''ฑ'''า||&nbsp;กรี'''ฑ'''า
|-valign="top"
|-
|&nbsp;la{{unicode|'''ḍḍ'''ū}}||&nbsp;ล'''ฑฺฑู''' ||&nbsp;ลั'''ฑฑู''' ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;dh||rowspan=3|&nbsp;ธ||rowspan=3|&nbsp;ध ||&nbsp;'''dh'''arm||&nbsp;'''ธ'''รฺม||&nbsp;'''ธ'''รรมะ ||&nbsp;'''ธ'''รรม
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Ma'''dh'''ya Prade{{unicode|ś}} ||&nbsp;ม'''ธฺ'''ยะ ปฺรเทศ ||&nbsp;มั'''ธ'''ยะ ปรเทศะ ||&nbsp;มั'''ธ'''ยประเทศ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ni'''dh'''i||&nbsp;นิ'''ธิ''' ||&nbsp;นิ'''ธิ'''||&nbsp;นิ'''ธิ'''
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ḍh}} ||&nbsp;ฒ||&nbsp;ढ ||&nbsp;{{unicode|'''ḍh'''}}ol||&nbsp;โ'''ฒ'''ลฺ ||&nbsp;โ'''ฒ'''ละ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | F
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;f<ref group=# name="#"/> ||rowspan=2|&nbsp;ฟ ||rowspan=2|&nbsp;फ़||&nbsp;'''f'''aq{{unicode|ī}}r||&nbsp;'''ฟ'''กีรฺ ||&nbsp;'''ฟ'''กีร์||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ga'''ff'''{{unicode|ā}}r ||&nbsp;ก'''ฟฺฟ'''ารฺ ||&nbsp;กั'''ฟฟ'''าร์||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | G
|-valign="top"
|-
| rowspan=2|&nbsp;g||rowspan=2|&nbsp;ค ||rowspan=2|&nbsp;ग ||&nbsp;a'''g'''ni ||&nbsp;อ'''คฺ'''นิ ||&nbsp;อั'''ค'''นิ||&nbsp;อั'''ค'''นี
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''g'''o||&nbsp;โ'''ค'''||&nbsp;โ'''ค'''||&nbsp;โ'''ค'''
|-valign="top"
|-
|rowspan=6|&nbsp;g̱<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ g, g̣, gh แทน g̱ เช่น b{{unicode|ā}}'''g̱''' = บาค ใช้เป็น b{{unicode|ā}}'''g''', b{{unicode|ā}}'''g̣''', b{{unicode|ā}}'''gh''' </ref>||rowspan=6|&nbsp;ค|| rowspan=6|&nbsp;ग़ ||&nbsp;b{{unicode|ā}}'''g̱''' ||&nbsp;บา'''คฺ''' ||&nbsp;บา'''ค'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''G̱'''aznavid||&nbsp;'''ค'''ซฺนวิดฺ||&nbsp;'''คั'''ซนวิด||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''G̱'''azn{{unicode|ī}} ||&nbsp;'''ค'''ซฺนี ||&nbsp;'''คั'''ซนี||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''G̱'''iyas-ud-d{{unicode|ī}}n ||&nbsp;'''คิ'''ยสฺอุดฺดีนฺ||&nbsp;'''คิ'''ยัส-อุด-ดีน||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Mo'''g̱'''ul, Mu'''g̱'''al ||&nbsp;โม'''ค'''ลฺ, มุ'''ค'''ลฺ ||&nbsp;โม'''คั'''ล, มุ'''คั'''ล||&nbsp;โมกุล, มุ'''คั'''ล
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Tu'''g̱'''l{{unicode|ā}}k{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d||&nbsp;ตุ'''คฺ'''ลากาบาด ||&nbsp;ตุ'''ค'''ลากาบาด||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;gh||rowspan=2|&nbsp;ฆ ||rowspan=2|&nbsp;घ||&nbsp;b{{unicode|ā}}'''gh''' ||&nbsp;พา'''ฆฺ''' ||&nbsp;พา'''ฆ'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''gh'''o{{unicode|ṣ}}||&nbsp;โ'''ฆ'''ษ ||&nbsp;โ'''ฆ'''ษะ||&nbsp;โ'''ฆ'''ษะ, โ'''ฆ'''ษ
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | H
|-valign="top"
|-
| rowspan=2|&nbsp;h||rowspan=2|&nbsp;ห ||rowspan=2|&nbsp;ह ||&nbsp;bra'''h'''m||&nbsp;พฺร'''หฺ'''ม||&nbsp;พร'''ห'''มะ||&nbsp;พร'''ห'''ม
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''H'''im{{unicode|ā}}lay||&nbsp;'''หิ'''มาลย||&nbsp;'''หิ'''มาลยะ||&nbsp;'''หิ'''มาลัย
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;h<ref group=# name="#"/>||rowspan=2|&nbsp;ห, ฮ||rowspan=2|&nbsp;ह ||&nbsp;A'''h'''mad{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d||&nbsp;อ'''หฺ'''มดาบาดฺ ||&nbsp;อั'''ห์'''มดาบาด||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''H'''ind{{unicode|ū}}||&nbsp;'''ฮิ'''นฺดู||&nbsp;'''ฮิ'''นดู||&nbsp;'''ฮิ'''นดู
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ḥ}} ||&nbsp;ห์ ||&nbsp;ः||&nbsp;du'''{{unicode|ḥ}}'''kh ||&nbsp;ทุ'''ห์'''ข||&nbsp;ทุ'''ห์'''ขะ||&nbsp;ทุกข์
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | J
|-valign="top"
|rowspan=2|&nbsp;j ||rowspan=2|&nbsp;ช||rowspan=2|&nbsp;ज ||&nbsp;'''j'''ay ||&nbsp;'''ช'''ย||&nbsp;'''ช'''ยะ||&nbsp;'''ชั'''ย, '''ชั'''ยโย
|-valign="top"
|-
|&nbsp;vi'''j'''ñ{{unicode|ā}}n ||&nbsp;วิ'''ชฺ'''ญาน ||&nbsp;วิ'''ช'''ญานะ||&nbsp;วิญญาณ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;jh||&nbsp;ฌ||&nbsp;झ ||&nbsp;'''jh'''{{unicode|ā}}ns{{unicode|ī}}||&nbsp;'''ฌ'''านฺสี||&nbsp;'''ฌ'''านสี||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | K
|-valign="top"
|rowspan=2|&nbsp;k ||rowspan=2|&nbsp;ก||rowspan=2|&nbsp;क||&nbsp;'''K'''uru ||&nbsp;'''กุ'''รุ||&nbsp;'''กุ'''รุ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ya'''k'''{{unicode|ṣ}} ||&nbsp;ย'''กฺ'''ษ||&nbsp;ยั'''ก'''ษะ ||&nbsp;ยั'''ก'''ษ์, ยั'''ก'''ษา
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;kh||rowspan=3|&nbsp;ข||rowspan=3|&nbsp;ख ||&nbsp;'''Kh'''aro{{unicode|ṣṭ}}h{{unicode|ī}}||&nbsp;'''ข'''โรษฺฐี ||&nbsp;'''ข'''โรษฐี||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Si'''kh''' ||&nbsp;สิ'''ข''' ||&nbsp;สิ'''ข'''ะ||&nbsp;สิ'''ข''', สิก'''ข์'''
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ś}}i'''kh'''ar ||&nbsp;ศิ'''ข'''ร ||&nbsp;ศิ'''ข'''ระ ||&nbsp;ศิ'''ข'''ร
|-valign="top"
|-
|rowspan=3|&nbsp;<u>kh</u><ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḳḥ}}, {{unicode|ḳh}} แทน <u>kh</u> เช่น <u>'''kh'''</u>il{{unicode|ā}}fat = ขิลาฟัต ใช้เป็น {{unicode|'''ḳḥ'''}}il{{unicode|ā}}fat, {{unicode|'''ḳh'''}}il{{unicode|ā}}fat</ref>||rowspan=3|&nbsp;ข||rowspan=3|&nbsp;ख़||&nbsp;{{unicode|Ā}}l{{unicode|ī}} '''<u>Kh</u>'''{{unicode|ā}}n||&nbsp;อาลี '''ข'''านฺ ||&nbsp;อาลี '''ข'''าน||&nbsp;อาลี '''ข่'''าน
|-valign="top"
|-
|&nbsp;Ba'''<u>kh</u>'''t '''<u>Kh</u>'''{{unicode|ā}}n||&nbsp;บ'''ขฺ'''ตฺ '''ข'''าน||&nbsp;บั'''ข'''ต์ '''ข'''าน ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''<u>kh</u>'''il{{unicode|ā}}fat||&nbsp;'''ขิ'''ลาฟตฺ ||&nbsp;'''ขิ'''ลาฟัต ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | L
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;l||rowspan=2|&nbsp;ล ||rowspan=2|&nbsp;ल ||&nbsp;'''L'''ak{{unicode|ṣ}}ma{{unicode|ṇ}} ||&nbsp;'''ล'''กฺษฺมณ ||&nbsp;'''ลั'''กษมณะ||&nbsp;'''ลั'''กษมัณ, '''ลั'''กษมณ์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;va'''ll'''abh||&nbsp;ว'''ลฺล'''ภ||&nbsp;วั'''ลล'''ภะ ||&nbsp;วั'''ลล'''ภ, วั'''ลล'''ภา
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | M
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;m||rowspan=2|&nbsp;ม||rowspan=2|&nbsp;म ||&nbsp;'''M'''ah{{unicode|ā}}dev ||&nbsp;'''ม'''หาเทว||&nbsp;'''ม'''หาเทว ||&nbsp;'''ม'''หาเทพ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;sa'''m'''r{{unicode|āṭ}} ||&nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ ||&nbsp;สั'''ม'''ราฏ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ṁ}}<ref>{{unicode|ṁ}} ใช้แทน[[จันทรพินทุ]] ({{lang|hi|candrabindu}}) เป็นเครื่องหมายกำกับสระเพื่อให้ออกเสียงขึ้นจมูกคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน</ref>||&nbsp;ง ||&nbsp;ँ ||&nbsp;h{{unicode|ū}}'''{{unicode|ṁ}}''' ||&nbsp;ฮู'''ง'''||&nbsp;ฮู'''ง'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
| rowspan=4|&nbsp;{{unicode|ṃ}}<ref>{{unicode|ṃ}} ใช้แทน[[อนุสวาร]] ({{lang|hi|anusv{{unicode|ā}}ra}}) เป็นเครื่องหมายกำกับสระ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะเศษวรรคจะออกเสียงขึ้นจมูกฟังคล้ายเสียง "ง" จึงใช้ "ง" แทน</ref> ||rowspan=4|&nbsp;ง||rowspan=4|&nbsp;ং||&nbsp;da{{unicode|'''ṃ'''ṣṭ}}r{{unicode|ā}} ||&nbsp;ท'''งฺ'''ษฺฏฺรา ||&nbsp;ทั'''ง'''ษฏรา ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''hit{{unicode|ā}} ||&nbsp;ส'''งฺ'''หิตา||&nbsp;สั'''ง'''หิตา||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''s{{unicode|ā}}r||&nbsp;ส'''งฺ'''สาร||&nbsp;สั'''ง'''สาระ ||&nbsp;ส'''ง'''สาร, สั'''ง'''สาร (วัฏ)
|-valign="top"
|-
|&nbsp;sa'''{{unicode|ṃ}}'''yog ||&nbsp;ส'''งฺ'''โยค||&nbsp;สั'''ง'''โยคะ ||&nbsp;สั'''ง'''โยค
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | N
|-valign="top"
|-
|rowspan=2|&nbsp;n||rowspan=2|&nbsp;น ||rowspan=2|&nbsp;न ||&nbsp;ma'''n'''tra||&nbsp;ม'''นฺ'''ตฺระ ||&nbsp;มั'''น'''ตระ||&nbsp;ม'''น'''ตร์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''n'''{{unicode|ī}}ti ||&nbsp;'''นี'''ติ ||&nbsp;'''นี'''ติ||&nbsp;'''นี'''ติ, '''นิ'''ติ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ṅ}}<ref>{{unicode|ṅ}} ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ก (k, kh, g, gh, {{unicode|ṅ}}) จะออกเสียงเป็น "ง" และบางทีก็ใช้ n, ng แทน ṅ เช่น a'''ṅ'''g = อังคะ ใช้เป็น a'''n'''g, a'''ng'''g</ref> ||&nbsp;ง||&nbsp;ङ ||&nbsp;a'''ṅ'''g||&nbsp;อ'''งฺ'''ค||&nbsp;อั'''ง'''คะ||&nbsp;อ'''ง'''ค์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ñ<ref>ñ ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค จ (c, ch, j, jh, ñ) จะออกเสียงเป็น "ญ" และบางทีก็ใช้ n แทน ñ เช่น Sa'''ñ'''jay = สัญชยะ ใช้เป็น Sa'''n'''jay</ref>||&nbsp;ญ||&nbsp;ञ ||&nbsp;Sa'''ñ'''jay ||&nbsp;ส'''ญฺ'''ชย||&nbsp;สัญชยะ||&nbsp;ส'''ญ'''ชัย, สั'''ญ'''ชัย
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ṇ}}<ref> {{unicode|ṇ}} ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ฎ ({{unicode|ṭ}}, {{unicode|ṭh}}, {{unicode|ḍ}}, {{unicode|ḍh}}, {{unicode|ṇ}}) จะออกเสียงเป็น "ณ" และบางทีก็ใช้ n, {{unicode|ṉ}} แทน {{unicode|ṇ}} เช่น ma{{unicode|'''ṇ'''ḍ}}an = มัณฑนะ ใช้เป็น ma'''n'''{{unicode|ḍ}}an, ma{{unicode|'''ṉ'''ḍ}}an</ref> ||&nbsp;ณ||&nbsp;ण ||&nbsp;ma{{unicode|'''ṇ'''ḍ}}an ||&nbsp;ม'''ณฺ'''ฑน||&nbsp;มั'''ณ'''ฑนะ ||&nbsp;มั'''ณ'''ฑนา
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | P
|-valign="top"
|-
|rowspan=4|&nbsp;p||rowspan=4|&nbsp;ป||rowspan=4|&nbsp;प ||&nbsp;'''P'''{{unicode|āṭ}}ali'''p'''utra||&nbsp;'''ป'''าฏลิ'''ปุ'''ตฺระ||&nbsp;'''ป'''าฏลิ'''ปุ'''ตระ||&nbsp;'''ป'''าฏลีบุตร
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''p'''it{{unicode|ā}}||&nbsp;'''ปิ'''ตา||&nbsp;'''ปิ'''ตา||&nbsp;บิ'''ดา
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''p'''r{{unicode|ā}}'''p'''t ||&nbsp;'''ปฺ'''รา'''ปฺ'''ต||&nbsp;'''ป'''รา'''ป'''ตะ ||&nbsp;'''ป'''ราบดา (ภิเษก)
|-valign="top"
|-
|&nbsp;sam{{unicode|ā}}'''p'''t||&nbsp;สมา'''ปฺ'''ต||&nbsp;สมา'''ป'''ตะ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ph||&nbsp;ผ ||&nbsp;फ ||&nbsp;'''ph'''al||&nbsp;'''ผ'''ล [ผะ-ละ]||&nbsp;'''ผ'''ละ [ผะ-ละ] ||&nbsp;'''ผ'''ล [ผน]
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | Q
|-valign="top"
|-
|&nbsp;q<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ḳ}} แทน q เช่น '''q'''il{{unicode|ā}} = กิลา ใช้เป็น {{unicode|'''ḳ'''}}il{{unicode|ā}}</ref> ||&nbsp;ก ||&nbsp;क़||&nbsp;'''q'''il{{unicode|ā}}||&nbsp;'''กิ'''ลา ||&nbsp;'''กิ'''ลา||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | R
|-valign="top"
|-
|&nbsp;r||&nbsp;ร ||&nbsp;र ||&nbsp;'''r'''{{unicode|ā}}jadh{{unicode|ā}}n{{unicode|ī}} ||&nbsp;'''ร'''าชธานี||&nbsp;'''ร'''าชธานี ||&nbsp;'''ร'''าชธานี
|-valign="top"
|-
|rowspan=4|&nbsp;{{unicode|ṛ}}<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ṟ}} แทน {{unicode|ṛ}} เช่น ba{{unicode|'''ṛ'''ā}} = บรา ใช้เป็น ba{{unicode|'''ṟ'''ā}}</ref>||rowspan=4|&nbsp;ร ||rowspan=4 |&nbsp;ड़ ||&nbsp;ba{{unicode|'''ṛ'''ā}} ||&nbsp;บ'''ร'''า ||&nbsp;บ'''ร'''า||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;ba'''{{unicode|ṛ}}'''ba'''{{unicode|ṛ}}'''||&nbsp;บ'''รฺ'''บ'''รฺ''' ||&nbsp;บ'''ร'''บ'''ร''' ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;b{{unicode|ī'''ṛ'''ī}}||&nbsp;บี'''รี''' ||&nbsp;บี'''รี'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;K{{unicode|āṭ}}hi{{unicode|ā}}v{{unicode|ā'''ṛ'''}} ||&nbsp;กาเฐียวา'''รฺ''', กาฐยาวา'''รฺ'''||&nbsp;กาเฐียวา'''ร''', กาฐยาวา'''ร''' ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ṛh}}<ref group=# name="#"/><ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>rh</u> แทน {{unicode|ṛh}} เช่น Ca{{unicode|ṇḍī}}ga{{unicode|'''ṛh'''}} = จัณฑีครห์ ใช้เป็น Ca{{unicode|ṇḍī}}ga'''<u>rh</u>'''</ref>||&nbsp;รฺห<ref>รฺห แทนพยัญชนะตัวเดียวในภาษาฮินดีที่ออกเสียงเหมือน ร ตามด้วยกลุ่มลม</ref>||&nbsp;ढ़ ||&nbsp;Ca{{unicode|ṇḍī}}ga'''{{unicode|ṛh}}'''||&nbsp;จณฺฑีค'''รฺห''' ||&nbsp;จัณฑีค'''รห์'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | S
|-valign="top"
|-
|rowspan=2 |&nbsp;s||rowspan=2 |&nbsp;ส|| rowspan=2 |&nbsp;स ||&nbsp;'''S'''omadev ||&nbsp;โ'''ส'''มเทว||&nbsp;โ'''ส'''มเทวะ ||&nbsp;โ'''ส'''มเทพ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;va'''s'''tu ||&nbsp;ว'''สฺ'''ตุ ||&nbsp;วั'''ส'''ตุ||&nbsp;วั'''ส'''ดุ, พั'''ส'''ดุ
|-valign="top"
|-
| rowspan=2 |&nbsp;{{unicode|ś}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ sh แทน {{unicode|ś}} เช่น {{unicode|'''ś'''ā}}stra = ศาสตระ ใช้เป็น '''sh'''{{unicode|ā}}stra</ref>|| rowspan=2 |&nbsp;ศ || rowspan=2 |&nbsp;श ||&nbsp;Ka{{unicode|'''ś'''}}yap ||&nbsp;ก'''ศฺ'''ยป ||&nbsp;กั'''ศ'''ยปะ||&nbsp;กั'''ศ'''ยป
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|'''ś'''ā}}stra||&nbsp;'''ศ'''าสฺตฺร||&nbsp;'''ศ'''าสตระ ||&nbsp;'''ศ'''าสตร์
|-valign="top"
|-
|rowspan=2 |&nbsp;{{unicode|ṣ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>s</u>, sh แทน {{unicode|ṣ}} เช่น {{unicode|'''Ṣ'''}}a{{unicode|ḍā}}nan = ษฑานนะ ใช้เป็น '''<u>S</u>'''a{{unicode|ḍā}}nan, '''Sh'''a{{unicode|ḍā}}nan</ref>||rowspan=2 |&nbsp;ษ ||rowspan=2 |&nbsp;ष ||&nbsp;{{unicode|'''Ṣ'''}}a{{unicode|ḍā}}nan ||&nbsp;'''ษ'''ฑานน ||&nbsp;'''ษ'''ฑานนะ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|ś}}i{{unicode|'''ṣ'''}}ya ||&nbsp;ศิ'''ษฺ'''ย ||&nbsp;ศิ'''ษ'''ยะ||&nbsp;ศิ'''ษ'''ย์
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | T
|-valign="top"
|-
|rowspan=3 |&nbsp;t||rowspan=3 |&nbsp;ต|| rowspan=3 |&nbsp;त ||&nbsp;p{{unicode|ā}}'''t'''{{unicode|ā}}l ||&nbsp;ปา'''ต'''าล ||&nbsp;ปา'''ต'''าละ ||&nbsp;บาดาล
|-valign="top"
|-
|&nbsp;p{{unicode|ā}}'''t'''ra ||&nbsp;ปา'''ตฺ'''ระ ||&nbsp;ปา'''ต'''ระ ||&nbsp;บา'''ต'''ร
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''t'''apas ||&nbsp;'''ต'''ปสฺ ||&nbsp;'''ต'''ปัส ||&nbsp;'''ต'''บะ
|-valign="top"
|-
|rowspan=2 |&nbsp;{{unicode|ṭ}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{unicode|ṯ}} แทน {{unicode|ṭ}} เช่น {{unicode|'''ṭ'''ī}}k{{unicode|ā}} = ฏีกา ใช้เป็น {{unicode|'''ṯ'''ī}}k{{unicode|ā}}</ref> ||rowspan=2 |&nbsp;ฏ || rowspan=2 |&nbsp;ट ||&nbsp;Bha{{unicode|'''ṭṭ'''ā}}c{{unicode|ā}}rya||&nbsp;ภ'''ฏฺฏ'''าจารฺยะ ||&nbsp;ภั'''ฎฎ'''าจารยะ||&nbsp;ภั'''ฏฏ'''าจารย์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|'''ṭ'''ī}}k{{unicode|ā}}||&nbsp;'''ฏี'''กา ||&nbsp;'''ฏี'''กา||&nbsp;'''ฎี'''กา
|-valign="top"
|-
| rowspan=3 |&nbsp;th||rowspan=3 |&nbsp;ถ||rowspan=3 |&nbsp;थ||&nbsp;pa'''th'''||&nbsp;ป'''ถ'''||&nbsp;ป'''ถ'''ะ||&nbsp;บ'''ถ'''
|-valign="top"
|-
|&nbsp;s'''th'''{{unicode|ā}}n ||&nbsp;สฺ'''ถ'''าน ||&nbsp;ส'''ถ'''านะ||&nbsp;ส'''ถ'''าน, ส'''ถ'''านะ
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''th'''ambh ||&nbsp;'''ถ'''มฺภ ||&nbsp;'''ถั'''มภะ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|rowspan=3 |&nbsp;{{unicode|ṭh}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>th</u> แทน {{unicode|ṭh}} เช่น p{{unicode|ī'''ṭh'''}} = ปีฐะ ใช้เป็น p{{unicode|ī}}<u>'''th'''</u></ref>||rowspan=3 |&nbsp;ฐ||rowspan=3 |&nbsp;ठ ||&nbsp;jhu'''{{unicode|ṭh}}''' ||&nbsp;ฌู{{unicode|'''ฐฺ'''}}||&nbsp;ฌู'''ฐ''' ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;p{{unicode|ī'''ṭh'''}} ||&nbsp;ปี'''ฐ'''ะ ||&nbsp;ปี'''ฐ'''ะ ||&nbsp;บิ'''ฐ'''
|-valign="top"
|-
|&nbsp;{{unicode|'''ṭh'''ā}}kur ||&nbsp;'''ฐ'''ากุรฺ ||&nbsp;'''ฐ'''ากุรฺ||&nbsp;'''ฐ'''ากูร
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | V
|-valign="top"
|-
| rowspan=2 |&nbsp;v<ref>- บางครั้งมีผู้ใช้ w แทน v เช่น di'''v'''ya = ทิวยะ ใช้เป็น di'''w'''ya<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- v ที่มี a ตามหลัง และเป็นพยางค์ท้ายของคำ บางครั้งจะตัด a ที่ตามมาออก แล้วเปลี่ยน v เป็น o เช่น de'''v'''a ตัด a ท้ายคำออก เป็น "de'''v'''" แล้วเปลี่ยน v เป็น o เป็น de'''o'''</ref>||rowspan=2 |&nbsp;ว||rowspan=2 |&nbsp;व ||&nbsp;di'''v'''ya ||&nbsp;ทิ'''วฺ'''ยะ||&nbsp;ทิ'''ว'''ยะ||&nbsp;ทิพย์
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''V'''i{{unicode|ś}}'''v'''an{{unicode|ā}}th ||&nbsp;'''วิ'''ศฺ'''ว'''นาถ||&nbsp;'''วิ'''ศ'''ว'''นาถะ ||&nbsp;'''วิ'''ศ'''ว'''นาถ
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | Y
|-valign="top"
|-
|rowspan=2 |&nbsp;y ||rowspan=2 |&nbsp;ย ||rowspan=2 |&nbsp;य ||&nbsp;pe'''y'''||&nbsp;เป'''ย''' ||&nbsp;เป'''ย'''ะ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''Y'''amun{{unicode|ā}} ||&nbsp;'''ย'''มุนา ||&nbsp;'''ย'''มุนา ||&nbsp;'''ย'''มนา, '''ย'''มุนา
|-valign="top"
|-
!colspan = 7 | Z
|-valign="top"
|-
|rowspan=3 |&nbsp;z<ref group=# name="#"/> ||rowspan=3 |&nbsp;ซ||rowspan=3 |&nbsp;ज़ ||&nbsp;{{unicode|ā}}'''z'''{{unicode|ā}}d ||&nbsp;อา'''ซ'''าดฺ ||&nbsp;อา'''ซ'''าด||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;G̱a'''z'''n{{unicode|ī}} ||&nbsp;ค'''ซฺ'''นี ||&nbsp;คั'''ซ'''นี ||<center>–</center>
|-valign="top"
|-
|&nbsp;'''z'''ang̱{{unicode|ā}}r{{unicode|ī}} ||&nbsp;'''ซ'''งฺคารี ||&nbsp;'''ซั'''งคารี||<center>–</center>
|}
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
<references/>
 
=== เสียงสระ ===
{|class="wikitable" width="99%"
! rowspan=2 | อักษรโรมัน || rowspan=2 width="11%"| อักษรไทย|| rowspan=2 width="11%"|อักษรเทวนาครี ||colspan = 4 | ตัวอย่าง
|-valign="top"
! width="15%"|อักษรโรมัน||width="15%"|ทับศัพท์ <br> (แบบคงรูป) ||width="15%"|ทับศัพท์<br> (แบบปรับรูป)||width="15%"|ภาษาไทยใช้
|-valign="top"
!colspan = 7 | A
|-valign="top"
|&nbsp;a (ที่ไม่ได้อยู่ท้ายคำ)||<center>–</center>||&nbsp;अ ||&nbsp;n'''a'''r||&nbsp;นร||&nbsp;นระ||&nbsp;นร, นระ, นรา
|-valign="top"
|rowspan=2 |&nbsp;a (ตามด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ<br>&nbsp;ตามมา และไม่ใช่พยางค์สุดท้าย)||&nbsp;–ฺ <br>&nbsp;แบบคงรูป<ref>เครื่องหมายพินทุใส่ใต้พยัญชนะหลังสระ a ในคำทับศัพท์แบบคงรูป</ref>||rowspan=2|&nbsp;ไม่ปรากฏรูป||rowspan=2|&nbsp;s'''a'''mr{{unicode|āṭ}}||rowspan=2|&nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ||rowspan=2|&nbsp;'''สั'''มราฏ||rowspan=2|<center>–</center>
|-valign="top"
|&nbsp;–ั <br>&nbsp;แบบปรับรูป<ref>ยกเว้นพยัญชนะที่ตามมาเป็น h, v ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ เช่น br'''ah'''m = พรหมะ gaur'''av''' = เคารวะ N'''av'''aya = นวยะ และถ้าพยัญชนะที่ตามมาเป็น r ให้ใช้ "รร" เช่น k'''ar'''m = ก'''รร'''มะ gandh'''ar'''v = คันธ'''รร'''วะ</ref>
|-valign="top"
|&nbsp;a (อยู่ท้ายคำ)||&nbsp;–ะ||&nbsp;ไม่ปรากฏรูป||&nbsp;pu{{unicode|ṇ}}y'''a'''||&nbsp;ปุณฺย'''ะ''' ||&nbsp;ปุณย'''ะ''' ||&nbsp;บุณย์
|-valign="top"
|&nbsp;{{unicode|ā}}||&nbsp;–า||&nbsp;आ ||&nbsp;N'''{{unicode|ā}}'''r'''{{unicode|ā}}'''ya{{unicode|ṇ}}||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณะ ||&nbsp;น'''า'''ร'''า'''ยณ์
|-valign="top"
|&nbsp;ai<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ y แทน ai เช่น F'''ai'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฟซาบาด ใช้เป็น F'''y'''z{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d, H'''ai'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d = ไฮเดอราบาด ใช้เป็น H'''y'''der{{unicode|ā}}b{{unicode|ā}}d และบางครั้งก็ใช้ ai แทน ay เช่น j'''ay''' = ชยะ ใช้เป็น j'''ai'''</ref>||&nbsp;ไ– ||&nbsp;ऐ ||&nbsp;k'''ai'''l{{unicode|ā}}s ||&nbsp;'''ไ'''กลาส||&nbsp;'''ไ'''กลาสะ||&nbsp;'''ไ'''กรลาส, '''ไ'''กลาส
|-valign="top"
|&nbsp;{{unicode|āī}}<ref group=# name="#">สระนอกระบบ</ref>||&nbsp;–าย, –าอี ||&nbsp;आई ||&nbsp;kasturb'''{{unicode|āī}}'''||&nbsp;กสฺตุรฺบ'''าย''', กสฺตุรฺบ'''าอี'''||&nbsp;กัสตุรบ'''าย''', กัสตุรบ'''าอี'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|&nbsp;au<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ow แทน au เช่น c'''au'''k = เจาก์ ใช้เป็น ch'''ow'''k</ref>||&nbsp;เ–า||&nbsp;औ ||&nbsp;g'''au'''rav ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รว ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รวะ||&nbsp;'''เ'''ค'''า'''รพ
|-valign="top"
!colspan = 7 | E
|-valign="top"
|&nbsp;e||&nbsp;เ– ||&nbsp;ए ||&nbsp;d'''e'''v ||&nbsp;'''เ'''ทว ||&nbsp;'''เ'''ทวะ||&nbsp;'''เ'''ทวะ, '''เ'''ทวา, '''เ'''ทพ
|-valign="top"
!colspan = 7 | I
|-valign="top"
|&nbsp;i ||&nbsp;–ิ ||&nbsp;इ||&nbsp;{{unicode|Ś}}'''i'''v ||&nbsp;'''ศิ'''ว||&nbsp;'''ศิ'''วะ ||&nbsp;'''ศิ'''วะ
|-valign="top"
|&nbsp;{{unicode|ī}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ee แทน {{unicode|ī}} เช่น M{{unicode|'''ī'''}}ra = มีรา ใช้เป็น M'''ee'''r{{unicode|ā}}, N{{unicode|'''ī'''}}ra = นีรา ใช้เป็น N'''ee'''r{{unicode|ā}}</ref> ||&nbsp;–ี ||&nbsp;ई||&nbsp;n{{unicode|ā}}r'''{{unicode|ī}}'''||&nbsp;นา'''รี'''||&nbsp;นา'''รี''' ||&nbsp;นา'''รี'''
|-valign="top"
|&nbsp;i{{unicode|ā}}<ref group=# name="#"/>||&nbsp;เ–ีย, –ยา ||&nbsp;इआ ||&nbsp;K{{unicode|āṭ}}h'''i{{unicode|ā}}'''v{{unicode|āṛ}}||&nbsp;กา'''เฐีย'''วารฺ, กาฐ'''ยา'''วารฺ||&nbsp;กา'''เฐีย'''วาร, กาฐ'''ยา'''วาร||<center>–</center>
|-valign="top"
!colspan = 7 | O
|-valign="top"
|&nbsp;o ||&nbsp;โ– ||&nbsp;ओ ||&nbsp;l'''o'''k ||&nbsp;'''โ'''ลก ||&nbsp;'''โ'''ลกะ||&nbsp;'''โ'''ลก, '''โ'''ลกา
|-valign="top"
|rowspan=2|&nbsp;o (ตามหลังสระ) ||rowspan=2|&nbsp;ว ||rowspan=2|&nbsp;व||&nbsp;de'''o''' ||&nbsp;เท'''ว''' ||&nbsp;เท'''ว'''ะ ||&nbsp;เท'''ว'''ะ, เท'''ว'''า, เทพ
|-valign="top"
|&nbsp;Ra'''o''', R{{unicode|ā}}'''o'''||&nbsp;รา'''วฺ'''||&nbsp;รา'''ว'''||<center>–</center>
|-valign="top"
!colspan = 7 | U
|-valign="top"
|&nbsp;u||&nbsp;–ุ||&nbsp;उ ||&nbsp;g'''u'''r'''u'''||&nbsp;'''คุรุ'''||&nbsp;'''คุรุ''' ||&nbsp;'''คุรุ''', ครู
|-valign="top"
|&nbsp;u<ref group=# name="#"/>||&nbsp;–ุ<ref>มีบางคำออกเสียง "อะ" เช่น Mog̱'''u'''l = โมคัล Trivandr'''u'''m = ตริวันดรัม</ref> ||&nbsp;उ||&nbsp;K'''u'''t'''u'''bmin{{unicode|ā}}r ||&nbsp;'''กุตุ'''บฺมินารฺ ||&nbsp;'''กุตุ'''บมินาร์ ||<center>–</center>
|-valign="top"
|&nbsp;{{unicode|ū}}<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ oo แทน {{unicode|ū}} เช่น M{{unicode|'''ū'''}}l = มูล ใช้เป็น M'''oo'''l, P{{unicode|'''ū'''}}na = ปูนา ใช้เป็น P'''oo'''n{{unicode|ā}}</ref>||&nbsp;–ู ||&nbsp;ऊ||&nbsp;p'''{{unicode|ū}}'''r{{unicode|ṇ}} ||&nbsp;'''ปู'''รฺณ||&nbsp;'''ปู'''รณะ||&nbsp;'''บู'''รณ์
|-valign="top"
!colspan = 7 | R
|-valign="top"
|rowspan=2|&nbsp;{{unicode|ṛ}} (เมื่ออยู่ต้นคำหรือตามหลังพยัญชนะ)<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ ri แทน {{unicode|ṛ}} เช่น pit{{unicode|'''ṛ'''}} = ปิตฤ ใช้เป็น pit'''ri'''</ref> ||rowspan=2|&nbsp;ฤ ||rowspan=2|&nbsp;ॠ ||&nbsp;pit'''{{unicode|ṛ}}'''||&nbsp;ปิตฺ'''ฤ'''||&nbsp;ปิต'''ฤ'''||<center>–</center>
|-valign="top"
|&nbsp;{{unicode|'''ṛ'''ṣ}}i||&nbsp;'''ฤ'''ษิ||&nbsp;'''ฤ'''ษิ||&nbsp;'''ฤ'''ษี, ฤๅษี
|}
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/002/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี], ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 2 ง. 8 มกราคม 2550. หน้า 1
 
 
{{การเขียนคำทับศัพท์โดยราชบัณฑิตยสถาน}}
123,553

การแก้ไข