ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)"

 
== หน่วยงานในสังกัด ==
(เกรียดเหี้ยจริงจริงไอเหี้ย)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการในสังกัด ได้แก่
 
=== กรม ===
{{บน}}
* [[สำนักงานรัฐมนตรี]]
* [[สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กรมควบคุมมลพิษ]]
* [[กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม]]
* [[กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช]]
{{กลาง}}
* [[กรมทรัพยากรธรณี]]
* [[กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง]]
* [[กรมป่าไม้]]
* [[กรมทรัพยากรน้ำ]]
* [[กรมทรัพยากรน้ำบาดาล]]
{{ล่าง}}
 
=== รัฐวิสาหกิจ และ [[องค์การมหาชน]] ===
* [[องค์การจัดการน้ำเสีย]]
* [[องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* [[องค์การสวนพฤกษศาสตร์]]
* [[องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้]]
* [[ไม้อัดไทย|บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด]] (ปิดกิจการในปี พ.ศ. 2555)
* [[สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)]]
* [[องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)]]
 
== รายนามปลัดกระทรวง ==
ผู้ใช้นิรนาม