ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

มีตราสัญลักษณ์กึ่งทางการเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 ซึ่งเป็นดาวห้าเหลี่ยมสองดวงในรูปห้าเหลี่ยมสีน้ำเงิน สื่อความหมายถึงทวีปในโลก 5 ทวีป และเผ่าพันธุ์ 5 เผ่า (ขาว เหลือง น้ำตาล ดำ แดง) ตามที่เชื่อกันในสมัยนั้น ด้านบนเป็นชื่อภาษาอังกฤษ (''League of Nations'') ส่วนด้านล่างเป็นภาษาฝรั่งเศส ("''Société des Nations''")<ref>{{cite web|publisher=สหประชาชาติ|accessdate=26 พฤศจิกายน 2011|url=http://visit.un.org/wcm/content/site/visitors/lang/en/home/about_us/un_offices|title=ภาษาและตราสัญลักษณ์}}</ref>
 
== โครงสร้าง ==
==องค์กร==
องค์กรที่สำคัญมี 3 องค์กรคือ:
การดำเนินงานขององค์การสันนิบาตชาติ มีองค์กรที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้
* '''สมัชชา''' (Assembly) เป็นที่ประชุมใหญ่ขององค์การ ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะส่งผู้แทนไปประจำได้สูงสุดประเทศละ 3 คน แต่การออกเสียงแต่ละประเทศลงคะแนนได้ 1 เสียง มีวาระการประชุมปีละครั้ง เพื่อหน้าที่พิจารณาปัญหาต่างๆต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก
* '''คณะมนตรี''' (Council) ทำหน้าที่ผู้บริหารองค์การควบคุมสมัชชา เมื่อแรกตั้งประกอบด้วยสมาชิกประเภทภาวรถาวร 4 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และญี่ปุ่น และสมาชิกประเภทไม่ถาวรที่มาจากการเลือกตั้งอีก 4 ประเภทประเทศ คณะมนตรีประชุมกันปีละครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆต่าง ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกแลและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ทั้งนี้มติของคณะมนตรีซึ่งเป็นมติสูงสุด จะต้องเป็นฉันทามติเท่านั้นจึงสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สันนิบาตล่มเมื่อญี่ปุ่นและอิตาลีกลับกลายเป็นผู้คุกคามสันติภาพเสียเองในเวลาต่อมา
* '''สำนักงานเลขาธิการ''' มี(Secretary-General) เลขาธิการซึ่งที่ได้รับเลือกจากคณะมนตรี มีหน้าที่เป็นสำนักงานจัดทำรายงาน รักษาเอกสาร อำนวยการวิจัย และประสานงานกับฝ่ายต่างๆต่าง ๆ
 
หน่วยงานและคณะกรรมการ (commission) ที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่
* '''สมัชชา''' เป็นที่ประชุมใหญ่ขององค์การ ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะส่งผู้แทนไปประจำได้สูงสุดประเทศละ 3 คน แต่การออกเสียงแต่ละประเทศลงคะแนนได้ 1 เสียง มีวาระการประชุมปีละครั้ง เพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก
* [[ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ]] ซึ่งต่อมากลายเป็น[[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]]ของสหประชาชาชาติ
 
* [[องค์การแรงงานระหว่างประเทศ]]
* '''คณะมนตรี''' ทำหน้าที่ผู้บริหารองค์การ เมื่อแรกตั้งประกอบด้วยสมาชิกประเภทภาวร 4 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี และญี่ปุ่น และสมาชิกประเภทไม่ถาวรที่มาจากการเลือกตั้งอีก 4 ประเภท คณะมนตรีประชุมกันปีละครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกแลปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสมัชชา
* และอีกหลายหน่วยงาน เช่น องค์การอนามัยระหว่างประเทศ คณะกรรมการทาส และ คณะกรรมาธิการฝ่ายดินแดนในอาณัติ
 
* '''สำนักงานเลขาธิการ''' มีเลขาธิการซึ่งได้รับเลือกจากคณะมนตรี มีหน้าที่เป็นสำนักงานจัดทำรายงาน รักษาเอกสาร อำนวยการวิจัยและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 
* '''คณะกรรมาธิการ''' มีคณะกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ องค์การอนามัยระหว่างประเทศ สำนักแรงงานสากล คณะกรรมาธิการฝ่ายดินแดนในอาณัติ
 
* '''ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ''' ทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ในการพิจารณาคดีต่างๆ และกรณีพิพาทเกี่ยวกับพรมแดน ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยผู้พิพากษา 15 คน
 
{{องค์การสหประชาชาติ}}
183

การแก้ไข