ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

 
คณะกรรมการชุดเดิมที่มีนาย[[สวัสดิ์ โชติพานิช]] เป็นประธาน ประกอบด้วย
** นาย[[สวัสดิ์ โชติพานิช]] เป็นประธานกรรมการ
** ผู้ว่าการ[[สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]] - คือ คุณหญิง[[จารุวรรณ เมณฑกา]]
** [[อัยการสูงสุด]] - คือ นาย[[พชร ยุติธรรมดำรง]]
** เลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] - คือ นาย[[ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ]]
** เลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน]] - คือ พลตำรวจตรี [[พีรพันธุ์ เปรมภูติ]]
** เจ้า[[กรมพระธรรมนูญ]] - คือ พลเอก [[อัฎฐพร เจริญพานิช]]
** ผู้ว่าการ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]] - คือ [[หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]]
** เลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]] - คือ นาย[[ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล]]
 
== การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ==
416

การแก้ไข