ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]] ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540]] ได้กำหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ[[สภาผู้แทนราษฎร]] [[วุฒิสภา]] และ[[คณะรัฐมนตรี]] ตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนปัจจุบันคือ [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]] แต่เนื่องจากเกิดความขัดแย้งในเรื่องการดำรงตำแหน่งของคุณหญิงจารุวรรณ ซึ่งมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทำให้ต้องพ้นจากสภาพการเป็นผู้ว่าการฯ โดยนาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำตัดสินว่าคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา พ้นจากตำแหน่งแล้วตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20101019/358538/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.]</ref>
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คนปัจจุบันคือ [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
รักษาการแทน นายพิสิษฐ์
 
== ดูเพิ่ม ==
55,565

การแก้ไข