ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติศาสตรบัณฑิต"

(แจ้งโครงการเมืองอย่างรวดเร็ว)
{{รวมไป|#เปลี่ยนทาง [[นิติศาสตร์}}#นิติศาสตรบัณฑิต]]
 
'''นิติศาสตรบัณฑิต''' (น.บ.) เป็น[[ปริญญา]]หรือวุฒิทางการศึกษาใบแรกซึ่งผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายเช่น[[ทนายความ]] [[ผู้พิพากษา]] [[อัยการ]] [[นิติกร]]จะต้องได้รับก่อนที่จะสามารถเริ่มเข้าสู่วิชาชีพด้านกฎหมาย โดยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้เพื่อเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อเป็นทนายความหรือสอบ[[เนติบัณฑิต]]เพื่อที่จะมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการต่อไป
 
โดยทั่วไปหลักสูตรจะใช้เวลาศึกษา 4 ปี วิชาที่ศึกษาจะเน้นกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง รัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิชาเลือกอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้จุดเน้นของหลักสูตรอาจแตกต่างตามสถาบันการศึกษา
 
[[หมวดหมู่:นิติศาสตร์]]
 
{{โครงการเมือง}}