ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาพ:Thumbเพชญ์.jpg|thumb|400px|'''พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท'''จำลอง ใน[[เมืองโบราณ]]]]
'''พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท''' คือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขต[[พระราชวังโบราณ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] สร้างขึ้นโดยพระราขดำริของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] รับราชทูต ฯลฯ แต่พระที่นั่งองค์นี้ถูกเผาทำลายลงทั้งองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และ กำแพงบางส่วนเท่านั้น
 
== ประวัติ ==
ในรัชกาล[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] แห่ง[[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]] พระนครศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาที่กำลังเจริญเติบโตเป็นมหานครขนาดใหญ่ พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระราชวังที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาล[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]] หรือ[[พระเจ้าอูอู่ทอง]] แห่ง[[ราชวงศ์อู่ทอง]] ไปสร้างใหม่ทางตอนเหนือติดกับกำแพงพระนคร และ แม่น้ำ ส่วนในเขตพระราชวังเดิมนั้นได้ทรงถวายให้เป็น[[เขตพุทธาวาส]] หรือ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในปัจจุบัน เป็นที่เข้าใจกันว่าพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวงแห่งใหม่ก็คือ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี[[พ.ศ. 1991|พุทธศักราช 1991๑๙๙๑]]-[[พ.ศ. 2031|2031๒๐๓๑]] โดยเป็นไม้ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอิฐทีหลัง
 
ครั้นถึงแผ่นดิน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] แห่ง[[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]] ทรงพระกรุณาฯ ดำรัสสั่งให้เจ้าพระยากลาโหมเป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทซึ่งชำรุดอยู่นั้น และโปรดเกล้าให้ปิดทองส่วนยอดทั้งหมด
 
เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] [[ประเทศพม่า|พม่า]]ได้ทำลายวัดวาอาราม รวมไปถึงวังหลวงทั้งหมด พระที่นั่งทุกองค์กลายเป็นซากปรัก ที่มิสามารถรื้อฟื้นได้อีก
 
[[ภาพ:ภาพในสรรเพฯ.jpg|thumb|ภายในพระที่นั่งฯ จำลอง ในเมืองโบราณ|222px]]
 
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ==
คณะราชทูต[[ลังกา]]ได้กล่าวถึงความงามของพระมหาปราสาทองค์นี้ไว้ว่า "เมื่อถึงเขตพระราชวัง เห็นปราสาทราชมณเฑียรที่ปิดทองอร่าม เจ้าพนักงานนำทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวังผ่านประตู 2 ชั้น ที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทอง เมื่อล่วงประตุชั้นที่สองเข้าไป ก็ถึงพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สองข้างมุขเด็จพระที่นั่ง มีรูปภาพต่าง ๆ ตั้งไว้คือ รูป[[หมี]] [[ราชสีห์]] [[รากบส]] [[โทวาริก]] [[นาค]] [[พิราวะยักษ์]] รูปทั้งหลายเหล่านี้ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งหมด ตรงรูปหมู่ขึ้นไปเป็นราชบัลลังก์ สูงประมาณ 10๑๐ คืบ([[พระที่นั่งบุษบกมาลา]]) ตั้งเครื่องสูงรอบ[[ราชบัลลังก์]]"
 
จะเห็นได้ว่า พระที่นั่งองค์นี้นั้น มีพระที่นั่งบุษบกมาลา ซึ่งคล้าย ๆ กับ [[พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] พระที่นั่งล้วนปิดทองทั้งองค์ งดงามมาก
== พระที่นั่งในเมืองโบราณ ==
[[เมืองโบราณ]]ได้จำลองพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาทขึ้น จากซากผังอาคารพระที่นั่งในกรุงศรีอยุธยา ประกอบกับหลักฐานต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงหลักฐานจาก[[ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา]]
สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่รับรอง[[สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร]] และ[[เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ|พระราชสวามี]] เมืองโบราณได้จำลองออกมาได้อย่างสวยสดงดงามมาก อีกแห่งหนึ่งที่จำลองพระที่นั่งมาก็คือในค่ายภาพยนตร์[[กันตนา]]
 
==อ้างอิง==
* วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง
 
[[Category:พระที่นั่ง]]
38,215

การแก้ไข