ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิทรูจีซัส"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[Fileไฟล์:TJCBangkok.jpg|right|thumb|280px280px]]
'''ลัทธิทรูจีซัส''' หรือ '''โบสถ์ทรูจีซัส''' (True Jesus Church - 真耶穌教會 ย่อ '''TJC''' หรือแปลว่า '''โบสถ์พระเยซูที่แท้จริง''') คือ กลุ่มความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจาก[[คริสต์ศาสนา]]นิกาย[[โปรเตสแตนต์]] ต้นสังกัดอยู่[[ประเทศจีน]] โดยกลุ่มที่เรียกว่า เพนเทโคสต์ (Pentecost) ซึ่งตั้งขึ้นที่ เมือง[[ปักกิ่ง]] ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1917 ประธานของกลุ่ม TJC ที่ได้จากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ หลวงพ่อ Yung-Ji Lin (林永基傳道,''Lin Yung-Ji'') กลุ่มนี้มีความเชื่อทางศาสนาหลัก ที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และเชื่อในคำสอนของพระเยซู ในปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 2.5 ล้านคนใน 48 ประเทศและ 6 ทวีป 1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายคือเผยแพร่คำสอนแก่ทุกชนชาติก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
 
"พระ[[คัมภีร์ไบเบิล|คัมภีร์]] (ซึ่งประกอบด้วย [[รายชื่อคัมภีร์ของศาสนาคริสต์|พันธสัญญาเดิม]] และ [[คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่|พันธสัญญาใหม่]]) ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นคัมภีร์แห่งสัจจธรรม และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์"<br/> (2 ทิโมธี 3:16)
 
=== การช่วยให้พ้นบาป ===
"ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ โดยที่พระเจ้าทรงเมตตาประทานให้ เราต้องเชื่อมั่นในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชักนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในการเทิดทูนพระเจ้า และ ในการ[[รัก]]เหล่ามนุษยชาติ"<br/> (เอเฟซัส 2:8)
 
=== โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ===
"โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเยซู ผ่านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในช่วงแห่งฝน เป็นการบูรณะกลับคืนมา ของโบสถ์ที่แท้จริง ในยุคแห่งอัครทูต"<br/> (โยเอล 2:23; อาโมส 9:11)
=== การพิพากษาครั้งสุดท้าย ===
"การกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า พระเจ้าจะลงมาจากสวรรค์ในวันสุดท้าย เพื่อพิพากษา: คนดีจะมีชีวิตนิรันด์ ส่วนคนเลวจะถูกลงโทษตลอดกาล"<br/> (มัทธิว 25:31-34; 1เธสะโลนิกา 4:16-17)
 
45,437

การแก้ไข