ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาด +แทนที่ " " → "" +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาด +แทนที่ " " → "" +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 40 ของไทย (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521)
 
'''[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ประธานสภานโยบายแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
# [[สุนทร หงส์ลดารมภ์|นายสุนทร หงส์ลดารมภ์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[บุญชัย บำรุงพงศ์|พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[สมภพ โหตระกิตย์|นายสมภพ โหตระกิตย์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[บุญเรือน บัวจรูญ|พลโท บุญเรือน บัวจรูญ]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[สมพร บุญยคุปต์|นายสมพร บุญยคุปต์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[เล็ก แนวมาลี|พลเอก เล็ก แนวมาลี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[ถวิล รายนานนท์|พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[ประสงค์ คุณะดิลก|พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[สุพัฒน์ สุธาธรรม|นายสุพัฒน์ สุธาธรรม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# [[ฉลอง ปึงตระกูล|นายฉลอง ปึงตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# [[อุปดิศร์ ปาจรียางกูร|นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# [[วงศ์ พลนิกร|นายวงศ์ พลนิกร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# [[ปรีดา กรรณสูต|นายปรีดา กรรณสูต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์|นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[ทำนอง สิงคาลวณิช|นายทำนอง สิงคาลวณิช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[สุรกิจ มัยลาภ|พลเอก สุรกิจ มัยลาภ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[สนอง นิสาลักษณ์|พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[ประสงค์ สุขุม|นายประสงค์ สุขุม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[ประสิทธิ์ ณรงค์เดช|นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[นาม พูนวัตถุ|นายนาม พูนวัตถุ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[ปรก อัมระนันท์|นายปรก อัมระนันท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[เปรม ติณสูลานนท์|พลโทเปรม ติณสูลานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[ดำริ น้อยมณี|นายดำริ น้อยมณี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา|นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[สุธรรม ภัทราคม|นายสุธรรม ภัทราคม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# [[บุญสม มาร์ติน|นายบุญสม มาร์ติน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ยงยุทธ สัจจวาณิชย์|เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[ประพนธ์ ปิยะรัตน์|นายประพนธ์ ปิยะรัตน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[เกษม จาติกวณิช|นายเกษม จาติกวณิช]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์|นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 
==การปรับคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
 
== การปรับคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ดังนี้
# พลเอก เล็ก แนวมาลี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลเรือเอก อมร ศิริกายะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย ==
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวน 301 คน และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 225 คน ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ทำให้คณะรัฐมนตรี
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
[[หมวดหมู่:คณะรัฐมนตรีไทย]]
130,645

การแก้ไข