ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''สัมมาวาจา'''
''อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น''
 
==เอกสาร อ้างอิง ==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=8499&Z=8534 สุภาษิตสูตรที่ ๓ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕]
 
{{โครงศาสนา}}
[[หมวดหมู่:อริยสัจ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
{{โครงศาสนา}}
417,867

การแก้ไข