พันธกิจ (บ้างก็ใช้ว่า ภารกิจ) หมายถึงคำแถลงความมุ่งประสงค์ของบริษัทหรือองค์การ พันธกิจควรชี้นำการกระทำขององค์การ ขยายความเป้าหมายโดยรวมทั้งหมด จัดเตรียมหนทางและชี้นำการตัดสินใจ พันธกิจเป็นการจัดเตรียม "ข่ายงานหรือบริบทภายในแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้" [1] พันธกิจมักเป็นประโยคสั้น ๆ ประมาณหนึ่งถึงสองบรรทัด ถ้ามีพันธกิจหลายอย่างก็อาจแบ่งเป็นหลายข้อได้

เนื้อหา

แก้

ตามปกติคำแถลงพันธกิจที่มีประสิทธิผล ทำให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชัดขึ้น และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการมีอยู่ขององค์การ

พันธกิจขององค์การพาณิชย์มักจะมีสารสนเทศต่อไปนี้อยู่ด้วย

บาร์ต กล่าวว่า พันธกิจขององค์การพาณิชย์มีองค์ประกอบที่สำคัญสามอย่าง ได้แก่ [2]

  1. ตลาดหลัก - ใครคือลูกข่าย/ลูกค้าเป้าหมายของคุณ
  2. การสนับสนุน - สินค้าหรือบริการอะไรที่คุณจะจัดหาให้กับลูกข่าย/ลูกค้า
  3. ความแตกต่าง - อะไรที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ลูกข่าย/ลูกค้าเลือกคุณ

อ้างอิง

แก้
  1. Hill, Ch., Jones, G. Strategic Management. Houghton Mifflin Company: New York, 2008. ISBN 978-0-618-89469-7, page 11
  2. Bart, Christopher K. "Industrial Firms and the Power of Mission." Industrial Marketing Management. Volume 26, Number 4, July 1997, pp. 371-383(13).
  • Haschak, Paul G. (1998). Corporate statements: the official missions, goals, principles and philosophies of over 900 companies. Jefferson, N.C: McFarland. ISBN 0-7864-0342-X.
  • Hughes K. et al. (2005). IT Fundamentals. Tertiary Press. Croydon, Victoria. ISBN 0-86458-488-1.
  • Patricia Jones & Larry Kahaner (1995) Say It and Live It: The 50 corporate mission statements that hit the mark, Currency Doubleday: New York. ISBN 978-0-385-47630-0.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้