พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:PF) [1] บริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานและว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบที่กำาหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของบริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน บริษัทฯยังมีบริษัทย่อยในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อรับงานก่อสร้างและดำเนินการพัฒนาโครงการให้กับเฉพาะกลุ่มบริษัทเป็นหลัก นอกเหนือจากการว่าจ้างบริษัทก่อสร้างจากภายนอกเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทมีรายได้หลักจากการขายที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบ และแนวสูง[2]

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ประเภทจัดหาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมจัดหาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:PF
ก่อตั้ง14 สิงหาคม พ.ศ. 2528 (38 ปี)
ผู้ก่อตั้งนาย ศานิต อรรถญาณสกุล
สำนักงานใหญ่ไทย,
บุคลากรหลัก
นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)

นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ)

นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต (กรรมการผู้จัดการ)
ผลิตภัณฑ์ทาว์นโฮม บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงแรม
เว็บไซต์https://www.pf.co.th

ประวัติ แก้

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 บริษัทได้รับพิจารณาให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวันที่ 1 มิถุนายน 2536 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2536 บริษัทฯได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในหมวดอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจ แก้

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่[2]

  • กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม
  • กลุ่มธุรกิจค้าปลีก
  • กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
  • กลุ่มธุรกิจบริการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

  • ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 [3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 881,725,218 9.25%
2 นาย ศานิต อรรถญาณสกุล 746,975,642 7.83%
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 715,000,000 7.50%
4 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด 619,437,655 6.50%
5 น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล 502,030,481 5.27%
6 นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 228,433,332 2.40%
7 น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์ 227,718,507 2.39%
8 นาง พรทิพย์ เฮมบรี 192,500,000 2.02%
9 นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี 150,788,000 1.58%
10 นาง สุมาลี อ่องจริต 144,440,081 1.51%

อ้างอิง แก้

  1. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. 2.0 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม