พระนิโก

(เปลี่ยนทางจาก พระนิโค)

มิมบุ นิโก (民部日向,ค.ศ. 1253- ค.ศ. 1314) เป็นศิษย์เอกหรือสาวกของพระนิจิเร็ง พระนิโกได้เป็นผู้ดูแลวันคุอนจิหลังจากการดับขันธ์ของ พระนิจิเร็ง และเป็นผู้ก่อต้งนิกาย นิจิเร็นชู โดยพระนิโกได้เป็นเจ้าอาวาสวัดคุอนจิแห่งเขามิโนบุ หลังจากการเดินทางออกจากวัดของ พระนิกโกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1288

แหล่งข้อมูลอื่น แก้