โพรมีเทียส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พรอมิธีเอิส)

โพรมีเทียส (อังกฤษ: Prometheus) อาจหมายถึง