พยาธิใบไม้ในตับ

พยาธิใบไม้ในตับ (อังกฤษ: liver fluke) เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเชิง polyphyletic ซึ่งเป็นหนอนตัวแบนชั้น trematode ในไฟลัม Platyhelminthes พยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในตับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยอาจอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี ถุงน้ำดี หรือเนื้อตับก็ได้ พยาธิเหล่านี้กินเลือดเป็นอาหาร พยาธิตัวเต็มวัยจะวางไข่ออกมาในลำไส้

Fasciola hepatica

ตัวอย่างของพยาธิใบไม้ในตับเช่น

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

แก้
  • ชาติชาย มุกสง. (2562). “เรือนร่างท้องถิ่นอีสาน”: ประวัติศาสตร์การสร้างความเป็นอื่นและความเสี่ยงของการกินดิน โรคาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคอีสาน. ใน กิตติพงษ์ ประพันธ์ (บก.), บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยม และท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” (น. 414-429). มปท: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562.
  • ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง และทวีศักดิ์ เผือกสม. (2562, พ.ค.-ส.ค.). ปาราสิตสถาปนา: พยาธิใบไม้ในตับและสงครามแห่งการรักษาในสังคมไทย. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 25(2), 159-211.