สิงหา ปัทมะทิน ชื่อเล่น สิง (1 สิงหาคม พ.ศ. 2545)

ประวัติแก้ไข

สิงหา ปัทมะทิน เกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ประถมศึกษาจาก โรงเรียนมารีวิทย์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

การศึกษาแก้ไข

ระดับ ปีการศึกษา สถานศึกษา หมายเหตุ
เตรียมอนุบาล-เตรียมประถม 2548-2551 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา อนุบาล 1-3
ประถมศึกษา 2552 - 2557 โรงเรียนมารีวิทย์ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาตอนต้น 2558 - 2560 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) รุ่น 7 ดอกบัวขาว
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 แผนการเรียนวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์

รางวัลที่ได้รับแก้ไข