• บอท (Bot): pywikipediabot
  • หน้าที่ (Job):
    • จัดทำลิงก์ข้ามภาษา (Interwiki)
    • ทดลอง (testing): จัดรูปแบบไม้ยมกให้อยู่ในรูป "กกก ๆ ขขข" แสดงผลเป็น กกก ๆ ขขข (Thai-related HTML syntax)
    • ทดลอง (testing): ตรวจสอบตัวสะกด (Fix spelling)
  • ผู้ดูแล (Operator): PaePae