ชื่อ : ศิลป์ ทวีสิน

การศึกษา : จบปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาจีน วิชาโทปรัชญา เกรดเฉลี่ย 3.47 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อาชีพ :

- ครูสอนภาษาจีน

- นักเขียนและนักแปลอิสระ

- นักแต่งเพลงอิสระ


สาขาวิชาที่สนใจ :

- ภาษาจีนโบราณ

- วรรณกรรมจีนสมัยใหม่

- ปรัชญาจีน(จีน - เกาหลี - ญี่ปุ่น - เวียดนาม)

- ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย

- ตรรกวิทยาสัญลักษณ์

- จิตวิทยาการศึกษา

- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

- ประวัติศาสตร์ตุรกี

- พุทธศาสนานิกายเซน

- ปรัชญาการศึกษา

- ปรัชญาดนตรี

- ปรัชญาวิทยาศาสตร์

- ปรัชญาคณิตศาสตร์

- ปรัชญาความรักและเพศวิถี


ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญา :

- จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)

- ริชาร์ต รอร์ตี (Richard Rorty)

- มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)

- ลุดวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig Witgenstien)

- เมิ่งจื่อ (孟子)

- จวงจื่อ (庄子)

- พระโพธิธรรม (达摩 - ตั๊กม้อ)

- พุทธทาสภิกขุ


บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ :

- ศ.ดร.เฝิงโหย่วหลาน (冯友兰)

- อ.สุทธิชัย หยุ่น

- อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

- อ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

- อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ


ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ

- Olivia Ong (王丽婷)

- Jay Chou (周杰伦)

- Virgoun (Last Child)

- Sơn Tùng (เซินตุ่ง)


งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ดูหนัง/ซีรี่ส์ ฟังเพลง เล่นเปียโน เต้นแอโรบิค รดน้ำต้นไม้ ทำกับข้าว


ผลงานแปลในวิกิพีเดีย

- ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาอินเดีย

- เฝิงโหย่วหลาน (冯友兰) https://th.m.wikipedia.org/wiki/เฝิงโหย่วหลาน#

- ลัทธิเหมา (毛择东思想) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเหมา (กำลังจัดทำ)

- จูซี (朱熹) https://th.m.wikipedia.org/wiki/จู_ซี# (กำลังจัดทำ)

- ลัทธิขงจื่อใหม่ (Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่

- ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ (Edo Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ

- ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่ (New Confucianism) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่

- ลัทธิขงจื่อแบบบอสตัน (Boston Confucians) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อแบบบอสตัน

- ปรัชญาเกาหลี (Korean Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเกาหลี

- ปรัชญาญี่ปุ่น (Japanese Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาญี่ปุ่น

- ปรัชญาเวียดนาม (Vietnamese Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเวียดนาม

- ปรัชญาตุรกี (Turkish Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาตุรกี

- ปรัชญาการแพทย์ (Philosophy of Medicine) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาการแพทย์

- ปรัชญาวิศวกรรม (Philosophy of Engineering) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวิศวกรรม

- ปรัชญาภาพยนตร์ (Philosophy of Film) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาภาพยนตร์

- ปรัชญาดนตรี (Philosophy of Music) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาดนตรี

- ปรัชญากับวรรณกรรม (Philosophy and Literature) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับวรรณกรรม

- ปรัชญาจิตวิทยา (Philosophy of Psychology) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาจิตวิทยา

- ปรัชญาภูมิศาสตร์ (Philosophy of Geography) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาภูมิศาสตร์

- ปรัชญาสิ่งแวดล้อม (Environmental Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

- ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์ (Philosophy and Economics) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์

- ปรัชญาวัฒนธรรม (Philosophy of culture) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวัฒนธรรม

- ปรัชญากีฬา (Philosophy of Sport) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากีฬา

- ปรัชญาความรัก (Philosophy of Love) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาความรัก

- ปรัชญาเพศ (Philosophy of Sex) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเพศ

E-mail : spianosin@gmail.com

https://learningphilosophys.blogspot.com/

[1]