ชื่อ : ศิลป์ ทวีสิน

การศึกษา : จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน วิชาโทปรัชญา เกรดเฉลี่ย 3.47 (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อาชีพ :

- ครูสอนภาษาจีน

- นักวิชาการด้านปรัชญาจีนสาย Postmodernism

- นักเขียนและนักแปลอิสระ

- นักแต่งเพลงอิสระ

ประวัติส่วนตัวแก้ไข

สาขาวิชาที่ชำนาญแก้ไข

- การสอนภาษาจีน

- ปรัชญาจีน

- การแปลภาษาจีน

- วรรณกรรมจีนสมัยใหม่

- สุนทรียศาสตร์

- ปรัชญาดนตรี

- ปรัชญาวิทยาศาสตร์

- ปรัชญาการศึกษา

- เทคโนโลยีการศึกษา

- จิตวิทยาความรัก

สาขาวิชาที่สนใจแก้ไข

- ภาษาศาสตร์

- ภาษาจีนโบราณ

- พุทธศาสนานิกายเซน

- ตรรกวิทยาสัญลักษณ์

- จิตวิทยาการศึกษา

- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

- ประวัติศาสตร์เวียดนาม

- ประวัติศาสตร์ตุรกี

- ประวัติศาสตร์ไทย

- ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย

- ปรัชญาเกาหลี

- ปรัชญาญี่ปุ่น

- ปรัชญาเวียดนาม

- ปรัชญาไทย

- ปรัชญาประวัติศาสตร์

- ปรัชญามาร์กซิสต์

- ปรัชญาเฟมินิสต์

- ปรัชญาความรักและเพศวิถี

- ปรัชญาวิศวกรรม

- ปรัชญาคณิตศาสตร์

- ปรัชญาปัญญาประดิษฐ์

- ปรัชญาการแพทย์

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแก้ไข

ได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญา :

- จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)

- ริชาร์ต รอร์ตี (Richard Rorty)

- มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)

- ลุดวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig Witgenstien)

- เมิ่งจื่อ (孟子)

- จวงจื่อ (庄子)

- พระโพธิธรรม (达摩 - ตั๊กม้อ)

- พุทธทาสภิกขุ

บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ :

- ศ.ดร.เฝิงโหย่วหลาน (冯友兰)

- รศ.ดร.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์

- รศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

- อ.สุทธิชัย หยุ่น

- อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

- อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ

- Olivia Ong (王丽婷)

- Jay Chou (周杰伦)

- ฮยฺอนบิน (현빈)

- เซียวจ้าน (肖战)

- กวานเสี่ยงถง (关晓彤)

- Virgoun (Last Child)

- Via Vallen

- Sơn Tùng (เซินตุ่ง เอ็มทีพี)

- MIN (เจ๊มิน)

- Lisa Blackpink (Lalisa M.)

- วริศรา กาญจน์วีระโยธิน

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ ดูหนัง/ซีรี่ส์ ฟังเพลง เล่นเกม ทำกับข้าว

ความสามารถพิเศษ : เล่นเปียโน เต้นแอโรบิค ร้องเพลงได้หลายภาษา

ผลงานแปลในวิกิพีเดียแก้ไข

ปรัชญาตะวันออกแก้ไข

- ปรัชญาอินเดีย (Indian Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาอินเดีย

- เฝิงโหย่วหลาน (冯友兰) https://th.m.wikipedia.org/wiki/เฝิงโหย่วหลาน#

- ลัทธิเหมา (毛择东思想) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเหมา (กำลังจัดทำ)

- จูซี (朱熹) https://th.m.wikipedia.org/wiki/จู_ซี# (กำลังจัดทำ)

- ลัทธิขงจื่อใหม่ (Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่

- ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ (Edo Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ

- ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่ (New Confucianism) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่

- ลัทธิขงจื่อแบบบอสตัน (Boston Confucians) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อแบบบอสตัน

- ปรัชญาเกาหลี (Korean Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเกาหลี

- ลัทธิขงจื่อแบบเกาหลี (Korean Confucius) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อแบบเกาหลี

- ลัทธิเต๋าในเกาหลี (Taoism in Korea) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิเต๋าในเกาหลี

- ปรัชญาญี่ปุ่น (Japanese Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาญี่ปุ่น

- ปรัชญาเวียดนาม (Vietnamese Philosophy) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเวียดนาม

- ปรัชญาตุรกี (Turkish Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาตุรกี

ปรัชญาประยุกต์แก้ไข

- ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logics) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาตรรกวิทยา

- ปรัชญาเคมี (Philosophy of Chemistry) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเคมี

- ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเทคโนโลยี

- ปรัชญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Philosophy of Computer Science) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ปรัชญาสารสนเทศ (Philosophy of Information) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสารสนเทศ

- ปรัชญาดิจิทัล (Digital Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาดิจิทัล

- ปรัชญาการแพทย์ (Philosophy of Medicine) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาการแพทย์

- ปรัชญาวิศวกรรม (Philosophy of Engineering) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวิศวกรรม

- ปรัชญาสถาปัตยกรรม (Philosophy of Architecture) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสถาปัตยกรรม

- ปรัชญาโบราณคดี (Philosophy of Archaeology) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาโบราณคดี

- ปรัชญาสังคมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสังคมศาสตร์

- ปรัชญาภาพยนตร์ (Philosophy of Film) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาภาพยนตร์

- ปรัชญาดนตรี (Philosophy of Music) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาดนตรี

- ปรัชญากับวรรณกรรม (Philosophy and Literature) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับวรรณกรรม

- ปรัชญาจิตวิทยา (Philosophy of Psychology) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาจิตวิทยา

- ปรัชญาภูมิศาสตร์ (Philosophy of Geography) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาภูมิศาสตร์

- ปรัชญาสิ่งแวดล้อม (Environmental Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

- ปรัชญานิเวศวิทยา (Philosophy of Ecology) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญานิเวศวิทยา

- ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์ (Philosophy and Economics) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์

- ปรัชญาวัฒนธรรม (Philosophy of Culture) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวัฒนธรรม

- ปรัชญากีฬา (Philosophy of Sport) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากีฬา

- ปรัชญาความรัก (Philosophy of Love) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาความรัก

- ปรัชญาเพศ (Philosophy of Sex) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาเพศ

E-mail : spianosin@gmail.com

https://learningphilosophys.blogspot.com/

[1]