ผู้ใช้:AuratusAuratus/กระบะทราย

โทโพโลยี (อังกฤษ: Network topology) ในวิชาการ


โวหารอติพจน์ (อังกฤษ: Hyberbole , /hˈpɜrbəl/ hy-pur-bə-lee;) อติ [อะติ] คํานําหน้าคําที่มาจากบาลีและสันสกฤตให้มีใจความว่า พิเศษ, ยิ่ง, มาก, เลิศล้น; ผ่าน, ล่วง, พ้นเลยไป, เขียนเป็น อดิ ก็มี. (ป., ส.). พจน, พจน์ ๑ [พดจะนะ, พด] น. คําพูด, ถ้อยคํา. (ป. วจน). [1] is the use of exaggeration as a rhetorical device or figure of speech. It may be used to evoke strong feelings or to create a strong impression, but is not meant to be taken literally.


Hyperboles are exaggerations to create emphasis or effect. As a literary device, hyperbole is often used in poetry, and is frequently encountered in casual speech. An example of hyperbole is: "The bag weighed a ton."[2] Hyperbole makes the point that the bag was very heavy, though it probably does not weigh a ton.

In rhetoric, some opposites of hyperbole are meiosis, litotes, understatement, and bathos (the 'letdown' after a hyperbole in a phrase).

Referencesแก้ไข

  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ '. ศูนย์สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน. วันที่ค้นข้อมูล : 20 สิงหาคม 2013.
  2. Mahony, David (2003). Literacy Tests Year 7. Pascal Press. p. 82. ISBN 978-1-877-08536-9.

อติ [อะติ] คํานําหน้าคําที่มาจากบาลีและสันสกฤตให้มีใจความว่า พิเศษ, ยิ่ง, มาก, เลิศล้น; ผ่าน, ล่วง, พ้นเลยไป, เขียนเป็น อดิ ก็มี. (ป., ส.). พจน, พจน์ ๑ [พดจะนะ, พด] น. คําพูด, ถ้อยคํา. (ป. วจน).

External linksแก้ไข