ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ก่อตั้ง18 มกราคม พ.ศ. 2495
ประเภทองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
ที่ตั้ง
สมาชิก
สภากาชาด
ภาษาทางการ
ภาษาไทย
เว็บไซต์www.blooddonationthai.com

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดที่มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ

ประวัติแก้ไข

 • 18 มกราคม พ.ศ. 2495 หน่วยงานบริการโลหิตของสภากาชาดไทยเริ่มกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2496 สร้าง อาคารรังสิตานุสรณ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการแผนกบริการโลหิต
 • 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 เริ่มการรับบริจาคโลหิตในระยะแรก ณ ตอนนั้นมีผู้บริจาคเพียงวันละ 6-8 ราย
 • พ.ศ. 2498 เริ่มมีหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
 • พ.ศ. 2499 เริ่มมีของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2504 สภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยชุดแรกขึ้น เพื่อหาแนวทางให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
 • 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 จัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ[1] ณ กรุงเทพฯ โดยกิจการได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาค และเปิดสาขาบริการโลหิตขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัด
 • 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เป็น "วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ" สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2520 สร้างตึก 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลาสมาแห้งและแยกส่วนประกอบโลหิต
 • พ.ศ. 2535 สร้างอาคารสูง 11 ชั้น ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ"
 • 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เป็นอาคารที่ทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จวบจนปัจจุบัน


ภาคบริการโลหิตแห่งชาติแก้ไข

 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต
 • งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2517
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญธรรม สุนทรเกียรติ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2524
3. แพทย์หญิง ประไพ ชูโต พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2541
5. แพทย์หญิง ศรีวิไล ตันประเสริฐ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
6. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
7. แพทย์หญิง สร้อยสอางค์ พิกุลสด พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559
8. นาวาโทหญิง แพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข