ผลรวมตรวจสอบ (อังกฤษ: checksum, check sum) หรือผลรวมแฮช (อังกฤษ: hash sum) เป็นข้อมูลขนาดคงที่ ที่ถูกคำนวณขึ้นจากกลุ่มข้อมูลดิจิทัลที่ถูกเลือกมาโดยเจตนา โดยมีเพื่อประโยชน์ในการหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการรับส่งหรือการจัดเก็บข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูลสามารถถูกตรวจสอบภายหลังได้โดยการคำนวณผลรวมตรวจสอบขึ้นใหม่อีกครั้ง และเปรียบเทียบกับผลรวมตรวจสอบที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า ถ้าเกิดว่าผลรวมตรวจสอบทั้งสองตรงกัน ก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเหมือนกัน (ไม่มีความแตกต่าง)

วิธีการคำนวณผลรวมตรวจสอบมีหลายรูปแบบ ซึ่งก็ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไป