บ้านเรียน หรือนิยมเรียกทับศัพท์ว่า โฮมสกูล (อังกฤษ: homeschool) คือ ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัว โดยไม่ได้พึ่งพาระบบการศึกษากระแสหลัก เช่น โรงเรียน หรือระบบการศึกษาของรัฐ โดยครอบครัวหรือชุมชนเป็นผู้จัดการศึกษาตามปรัชญาความเชื่อของตนหรือของชุมชนแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โฮมสคูลในประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่นักวิชาการโฮมสคูลได้บอกว่า จำนวนเด็กนักเรียนโฮมสคูลในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี สมาคมสภาการศึกษาทางเลือก เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จัดทำเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำโฮมสคูลไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น คู่มือแนวการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดการศึกษาแบบโฮมสคูล, การประเมินผู้เรียนโฮมสคูล, แนวทางการเขียนหลักสูตร, ข้อกฎหมาย, สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึง ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโฮมสคูลอีกด้วย

อ้างอิง

แก้