บทนิยาม เป็นข้อความแสดงความหมายของคำ หรือวลี หรือชุดสัญลักษณ์ต่าง ๆ[1] บทนิยามแบ่งได้เป็นสองหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้แก่ บทนิยามเชิงเนื้อหา (อธิบายเนื้อหาสำคัญของคำ) และบทนิยามเชิงขยายความ (แจกแจงรายการข้อมูลที่เป็นความหมายของคำ)[2] คำหนึ่ง ๆ อาจมีหลายความหมาย จึงทำให้มีบทนิยามหลายบทนิยาม[3]

ในทางคณิตศาสตร์ บทนิยามจะให้ความหมายของศัพท์เฉพาะคำใหม่ แทนที่จะอธิบายศัพท์ที่มีอยู่แล้ว บทนิยามและสัจพจน์เป็นพื้นฐานที่คณิตศาสตร์ทุกสาขากำหนดขึ้น[4]

อ้างอิง

แก้
  1. Bickenbach, Jerome E., and Jacqueline M. Davies. Good reasons for better arguments: An introduction to the skills and values of critical thinking. Broadview Press, 1996. p. 49
  2. Lyons, John. "Semantics, vol. I." Cambridge: Cambridge (1977). p.158 and on.
  3. Dooly, Melinda. Semantics and Pragmatics of English: Teaching English as a Foreign Language. Univ. Autònoma de Barcelona, 2006. p.48 and on
  4. Richard J. Rossi (2011) Theorems, Corollaries, Lemmas, and Methods of Proof. John Wiley & Sons p.4