นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม โดยจะมีการผสมผสานของอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ไม่ว่าโรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก โซลาร์ฟาร์ม

อำเภอจะนะ

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะนะได้มีการประท้วงต่อต้านการพัฒนาเนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำกับพื้นที่โดยรอบ และการย้ายถิ่นฐานของประชาชน ในปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนผังเมือง จากเดิมเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ผังเมืองสีเขียว) เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม (ผังเมืองสีม่วง)

แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแก้ไข

แผนการพัฒนาโดยบริษัทมหาชน 2 บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)[1] โดยมีแผนพัฒนาประกอบด้วย

อ้างอิงแก้ไข