นักผจญเพลิง

นักผจญเพลิง หรือ พนักงานดับเพลิง คือ คนกู้ภัยที่ได้ฝึกฝนด้านการผจญเพลิงมาอย่างแตกฉาน เพื่อระงับอัคคีภัยที่คุกคามชีวิต ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

Erik Henningsen - Kamp mod Ilden - 1904.png
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน