นักดาราศาสตร์

กาลิเลโอ ผู้ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นบิดาของนักดาราศาสตร์ยุคใหม่