นรก (สันสกฤต: นรก) หมายถึง ภพหลังความตายในคติของศาสนาต่าง ๆ เชื่อว่าใช้ลงโทษผู้ทำบาป[1]ที่ทำบาปตั้งแต่อยู่บนโลก

นรก วาดโดย Herrad von Landsberg

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 607. ISBN 978-616-7073-80-4