ระวังสับสนกับ แท่นเทศน์
พระเทศน์บนธรรมาสน์

ธรรมาสน์ คือแท่นเทศนา ในศาสนาพุทธนั้นเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม[1] ในการประกอบศาสนกิจพิธีโดยเฉพาะการแสดงพระธรรมเทศนาต่อพุทธศาสนิกชน หรือไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์ประธานของพิธีกรรมต่างๆ ภายในสิมของภาคอีสาน หรือเป็นศาสนกิจอย่างที่เรียกว่าการสวดปาติโมกข์หรือปั่นปาติโมกข์ ซึ่งเป็นการทบทวนพระธรรมวินัยศีล 227 ข้อของพระสงฆ์ด้วยกันเอง[2]

ในขณะเดียวกัน ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ก็มีธรรมาสน์เช่นกัน โดยมีชื่อเรียกว่า pulpit โดยแท่นเทศนาในศาสนาคริสต์นี้ จะเป็นแท่นยกพื้นสูง ในอดีตนั้นจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมขนาดมีผู้ยืนได้ผู้เดียว โดยจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือของผู้ร่วมพิธีแต่อยู่ในบริเวน "พระแท่นบูชา" ส่วนทางด้านขวานั้นเป็น "แท่นอ่าน" ซึ่งธรรมาสน์ในศาสนาคริสต์นี้ มีเพียงนักบวชเท่านั้นที่ขึ้นอ่านพระวรสารได้ เฉกเช่นกับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp
  2. ติ๊ก แสนบุญ, ธรรมาสน์อีสาน, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หน้า 72