บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TPIPL) [2] บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก LDPE &EVA และกระเบื้องคอนกรีต โดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทในเครือทีพีไอโพลีน ประกอบด้วยธุรกิจต่างๆ 14 ธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบรรจุถุงสินค้า [3]

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:TPIPL
ก่อตั้ง24 กันยายน พ.ศ. 2530 (36 ปี)
ผู้ก่อตั้งประชัย เลี่ยวไพรัตน์ Edit this on Wikidata
สำนักงานใหญ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลัก
นาย ขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ เม็ดพลาสติก ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องดื่ม Eesy Clean ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แปรงตังมารีโรส
เว็บไซต์http://www.tpipolene.co.th

ประวัติ แก้

บริษัทได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในนาม “บริษัท โพลีน จำกัด” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 โดยกลุ่มตระกูล “เลี่ยวไพรัตน์” เป็นผู้ก่อตั้ง ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดซื้อเม็ดพลาสติก PE (Polyethylene) จากบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีพีไอ ปัจจุบันคือ ไออาร์พีซี ต่อมา บริษัท โพลีน จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 และในเดือนมีนาคม 2533 บริษัทได้รับโอนกิจการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจากทีพีไอ และได้ขยายสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ในปี 2535 บริษัทได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 [3]

การประกอบธุรกิจ แก้

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์เป็นธุรกิจหลัก และมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทในเครือทีพีไอโพลีน ประกอบด้วยธุรกิจต่างๆ ดังนี้ [3]

 • 1. ธุรกิจปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรูป
 • 2. ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA
 • 3. ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
 • 4. ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
 • 5. โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel–RDF Plant)
 • 6. โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว (Pyrolysis Plant)
 • 7. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (Fertilizer Plant)
 • 8. ธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรม
 • 9. ธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก
 • 10. ธุรกิจสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
 • 11. ธุรกิจน้ำดื่มตราทีพีไอพีแอล
 • 12. ธุรกิจPolene Solar
 • 13. ธุรกิจกระเบื้องคอนกรีต
 • 14. ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • 15. ธุรกิจอิฐมวลเบา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

 • ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 342,121,009 16.95%
2 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด 275,269,816 13.63%
3 นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ 86,712,274 4.29%
4 นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ 86,274,581 4.27%
5 นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ 85,769,624 4.25%

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม