ต้นกล คือพลประจำเรือที่มีวุฒิบัตรรับรองให้รับผิดชอบงานวิศวกรรมบนเรือ ทั้งใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งเรือ

นอกจากนี้ ต้นเรือยังมีหน้าที่ในการพิจารณาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง ดูแลวัสดุคงคลังสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเก็บสำรอง ดูแลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เตรียมพร้อมห้องเครื่องยนต์สำหรับการตรวจสอบ ดูแลการบำรุงรักษาส่วนสำคัญระหว่างการเดินเรือ และรับผิดชอบห้องเครื่องยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต้นกลของกองทัพเรือไทยคือนายทหารพรรคกลิน