ตารางค่าความจริง

ตารางค่าความจริง (อังกฤษ: truth table) เป็นตารางที่ใช้แสดงสถานะตรรกทางเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากวิธีการจัดหมู่ของสถานะตรรกที่ได้จากตัวแปรทางอินพุต โดยทั่วไปมักจะพบว่าวงจรตรรกส่วนใหญ่มีจำนวนอินพุตมากกว่า 1 อินพุต และทางอินพุต จะมีเพียง เอาต์พุตเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างของตารางค่าความจริงจะเห็นได้จากคุณสมบัติของ AND NOT ซึ่งถ้าเราให้ฟังก์ชันเป็น F ค่าของตัวแปร A และ B จะมีสถานะ ดังตารางค่าความจริงด้านล่างนี้

ตัวอย่าง ตารางค่าความจริงแสดงคุณสมบัติของ AND แก้

A B F
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1

การแอนด์ (AND Operation) แก้

เป็นการกระทำเมื่อตัวแปรสองตัวกระทำกันในลักษณะของการคูณ แทนด้วยเครื่องหมายของการแอนด์คือ จุด " . " หรือด้วยเครื่องหมายคูณที่เขียนอยู่ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัวเช่น เมื่อ A แอนด์กับ B เขียนแทนด้วย A.B อ่านว่า A.B หรือ AB อ่านว่า เอ แอนด์ บี

ตารางค่าความจริงแสดงคุณสมบัติของ NOT แก้

A F
0
1
1
0

จากตารางแสดงผลของอินเวอร์สหรือนอท สรุปได้ว่า เมื่อตัวแปรถูกกระทำ จะทำให้ค่าของตัวแปรนั้นมีค่าตรงข้ามกับค่าเดิม