ตราสารทุน หรือ ตราสารแห่งทุน (อังกฤษ: equity instrument) เป็นตราสารทางการเงินที่แสดงถึงการจัดแหล่งเงินทุนจากการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะมีความผูกพันในฐานะเจ้าของหุ้นส่วนกิจการ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข