ดีเซล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ดีเซล (Diesel) สามารถหมายถึง