กลุ่มบริษัทซีดีจี จากผู้ให้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี

กลุ่มบริษัทซีดีจี
อาคารซีดีจีเฮ้าส์
ข้อมูลทั่วไป
เมือง202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย ไทย
พิกัดN13° 42.182’ E100° 32.607’
เริ่มสร้างพ.ศ. 2511
เว็บไซต์
www.cdg.co.th

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 6 บริษัท คือ

 • บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 • บริษัท จีไอเอส จำกัด
 • บริษัท โกลบเทค จำกัด
 • บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด


วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลูชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


แบรนด์ (Brand Mantra) : Technology for A Better Society เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น


คุณค่าองค์กร (Core Values)

คุณค่าองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทซีดีจียึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน เราปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร และได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน

 • Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
 • Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
 • Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

อ้างอิง

แก้

http://www.cdg.co.th

บรรณานุกรม

แก้
 • ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของ CDG Group จากอนาล็อก สู่ดิจิทัล และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับชีวิตคนไทย. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด, 2553. หน้า 28. ISBN 978-974-496-201-0

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้