ในวิชาภูมิศาสตร์ ซาวนด์[1] (อังกฤษ: sound) เป็นเวิ้งน้ำ (inlet) ทะเลหรือมหาสมุทรที่ใหญ่กว่าอ่าว ลึกกว่าไบต์ (bight) และกว้างกว่าฟยอร์ด หรือร่องน้ำทะเลหรือมหาสมุทรแคบระหว่างแผ่นดินสองแห่ง (ดู ช่องแคบ)

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563, หน้า 517.