ไอออนแชนเนล (อังกฤษ: Ion channel) เป็นโปรตีนผิวเซลล์อย่างหนึ่งซึ่งประกอบตัวเป็นท่อที่สามารถนำสารผ่านเข้าออก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านและควบคุมการไหลเข้าออกเซลล์ของสารประจุความต่างศักย์บนผิวเซลล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประจุ

Sแผนภาพแสดงส่วนประกอบของไอออนแชนเนล 1 - ส่วนโปรตีนหลักของแชนเนล (ส่วนใหญ่มี 4 ชิ้น) 2 - ช่องด้านนอก 3 - จุดเลือกผ่าน 4 - เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดเลือกผ่าน 5 - จุดฟอสฟอริเลชัน 6 - เยื่อหุ้มเซลล์