ชะมด (แก้ความกำกวม)

ชะมด อาจหมายถึง

ทั้งชะมดเช็ดและชะมดต้นในทางสมุนไพรไทยมีสรรพคุณเป็นสารกันเสีย ใช้เป็นองค์ประกอบของยา