เหอชั่วจวงชินหวัง (จีน: 和硕莊亲王) เป็นพระอิสริยยศอ๋องชั้นเอก ที่จักรพรรดิซุ่นจื้อพระราชทานให้เจ้าชายชั่วไซพระเชษฐาในปี ค.ศ.1651 ตอนนั้นมีชื่อตำแหน่งว่า เหอชั่วเฉิงเจ๋อชินหวัง(จีน: 和硕承泽亲王) สมัยต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเหอชั่วจวงชินหวัง จักรพรรดิเฉียนหลงได้ทรงบรรจุอ๋องสายนี้ให้เป็นหนึ่งในอ๋องพระมาลาเหล็กและได้สืบทอดมาทั้งสิ้น 13 องค์

รายพระนามแก้ไข

 1. เฉิงเจ๋อยู่ชินอ๋องชั่วไซ
  1628-1644-1655
 2. จวงจิ้งชินอ๋องปั๋วกั่วตั๋ว
  1650-1655-1723
 3. จวงเค่อชินอ๋องหยุนหลู่
  1697-1723-1767
 4. จวงชินอ๋องหงผู่
  1713-1743
 5. จวงเซิ่นชินอ๋องหย่งฉาง
  1737-1767-1788
 6. จวงเสียงชินอ๋องเหมียนเค่อ
  1763-1788-1826
 7. อี่เก๋อจวงชินอ๋องอี้ปั๋ว
  1814-1826-1838-1860
 8. จวงฉินชินอ๋องเหมียนฮู่
  1783-1838-1841
 9. จวงจื้อชินอ๋องเหมียนฮัว
  1786-1842-1845
 10. จวงโฮ่วชินอ๋องอี้เหริน
  1824-1846-1874
 11. อี่เก๋อจวงชินอ๋องไจ้ซุน
  1853-1875-1901
 12. จวงกงชินอ๋องไจ้กง
  1859-1902-1915
 13. จวงชินอ๋องผู่สวี่
  1882-1916-1933

พงศาวลีแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉิงเจ๋อยู่ชินอ๋อง
ซั่วไซ
1628-1644-1655
 
จักรพรรดิซุ่นจื้อ
ฝูหลิน
1638-1661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงจิ้งชินอ๋อง
ปั๋วกั่วตั๋ว
1650-1655-1723
 
จักรพรรดิคังซี
เสวียนเยวี่ย
1654-1722
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงเค่อชินอ๋อง
หยุนหลู่
1697-1723-1767
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงชินอ๋อง
หงผู่
1713-1743
 
 
 
 
 
หงหรง
1737-1806
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงเซิ่นชินอ๋อง
หย่งฉาง
1737-1767-1788
 
หย่งอา
1738-1794
 
 
 
 
 
หย่งฟาน
1753-1749
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงเสียงชินอ๋อง
เหมียนเค่อ
1763-1788-1826
 
จวงฉินชินอ๋อง
เหมียนฮู่
1783-1838-1841
 
จวงจื้อชินอ๋อง
เหมียนฮัว
1786-1842-1845
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อี่เก๋อจวงชินอ๋อง
อี้ปั๋ว
1814-1826-1838-1860
 
 
 
 
 
จวงโฮ่วชินอ๋อง
อี้เหริน
1824-1846-1874
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อี่เก๋อจวงชินอ๋อง
ไจ้ซุน
1853-1875-1901
 
จวงกงชินอ๋อง
ไจ้กง
1859-1902-1915
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จวงชินอ๋อง
ผู่สวี่
1882-1916-1933