ค่าย สื่อถึงกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นนอกสถานที่ ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาการเข้าค่ายซึ่งจัดโดยโรงเรียนเป็นกิจกรรมภาคบังคับสำหรับนักเรียน เช่น ค่ายลูกเสือ หรือ ยุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษาการออกค่ายเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรรวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (voluntary works for charity) กิจกรรมค่ายส่วนหนี่งถูกจัดขึ้นโดยภาคเอกชนซึ่งมุ่งหวังกำไรและมีจุดประสงค์แตกต่างกันไป เช่น ค่ายฤดูร้อน (summer camp) หรือ ค่าย YMCA

ค่ายอาสา แก้

ค่ายอาสาหรือค่ายอาสาสมัครถูกจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยชมรมค่ายอาสาสมัครภายใต้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศ วัตถุประสงค์หลักของค่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

  1. มุ่งเน้นการพัฒนาของชาวค่าย ทั้งแนวความคิด ความเข้าใจ และมุมมองต่อสังคมหรือการศึกษาภูมิป้ญญาชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน โดยการก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ พัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน