Sawatdee Krap, and welcome to Wikipedia. I hope you can speak english, because I only speak very few words of Thai so far. I did see you created many flower articles, and the latest one ทิวาราตรี already looks similar to the articles we have on the english wikipedia. However there we have something called Taxobox - a box which contains the scientific hierachy of the species. See for example en:Orange Hawkweed. Maybe you like to use the same structure for Thai articles? If you need help with using it I am happy to help. Another note - it would be nice if you would add a description to the images you uploaded, especially if these are your own photos. If they have no copyright problems then we can use them on the english Wikipedia as well. Ahoerstemeier 15:31, 15 มิ.ย. 2004 (UTC)

It is very kind of you to suggest me about this matter. I quiet have some technique problems that I know a litle web making, maybe know nothing. I recognize Wikipedia from my friend. I like this concept. For the reason I do my work on Wikipedia because I like plants and I plant trees, so I want others like this too. I want to give more information about plants to serve knowledge for anyone who can gain profits from this thing such as for studying or reserch work. I've never done the web before and not get used to making. I've begun my work by learning from another page such as in the Engligh page like Water_lily page that you've linked from my page, so now it's my begining state of finding good formats for my work. I'm happy to listen to your suggestions, it can help me to make such good beginning. For your suggestion about the description of photos, I've learned from your description and have known that how I can do, but I'm not sure about the GNU Free Documentation License. All photos in my pages I took them by myself and I'm willing to give permission for copying, distribution or modifing this document only for studying and researching, but not for commercial. So I don't know whether I should make submission or not. I will read more details in the GNU Free Documentation License, Version 1.2 and if you have any suggestion please feel free to let me know. Loma 07:52, 16 มิ.ย. 2004 (UTC)
ใช้นี่ ~ 4 อันติดกัน จะขึ้นผู้ใช้ และ เวลาโดยอัตโนมัติ ไร้สติ 06:46, 16 มิ.ย. 2004 (UTC)

I tried to make กาหลง in a new format like en:Orange Hawkweed. Please give me comment and suggestion.Loma 16:07, 16 มิ.ย. 2004 (UTC)

Looks good - you see it is quite easy to edit on Wikipedia, you don't need to know much of HTML or web editing. The only comment I have is that you should avoid to add links to the english wikipedia except for the one real interwiki link, in case there is already an english (or any other language) article for the topic. Thus instead of the link to http://en.wikipedia.org/wiki/Plant there should be a normal wiki link to the thai word for plant. As this wikipedia is still in its beginning almost all links will be red, but that will fix itself with time.
For the image license. It seems you prefer something like the Creative Commons by-nc - however that is not compatible with the GFDL which does allow commercial use of the content. However IMHO the only reason why I would disallow commercial use of something of my work is if I want to earn money by it myself. If someone wants to earn money with Wikipedia - so what, they have to give the source of the contents, and the source will always be available for free. So they cannot charge that much money for it anyway. And one can even argue that it would be commercial if the Wikimedia Foundation (who runs Wikipedia) wants to sell a CD-ROM of Wikipedia to earn money for running the servers. Ahoerstemeier 16:26, 16 มิ.ย. 2004 (UTC)
I agree with Ahoerstemeier. I think that GFDL will allow commercial distribution, like GPL (GNU General Public License) does. GPL is currently applied on linux and so many opensource software. As you've seen, linux can be sold commercially, but it still be free (free as in freedom).
By the way, any pics you have already submitted, is assumed that you agree to distribute them as GFDL.
Ans 04:32, 17 มิ.ย. 2004 (UTC)

As you are a specialist on flowers - maybe you know the english and taxonomic name of ดอกจานเหลือง. It is the symbol flower of Amnat Charoen. Ahoerstemeier 20:16, 15 ก.ค. 2004 (UTC)

Sorry, I replied too late. The whole week is engaged. Thank you for your recommendation “ดอกจานเหลือง". It make me have an idea that if I can do I'll do the information about the provincial flower (after I finished “ไม้ดอกไม้ประดับ”). For “ดอกจานเหลือง", I've never seen it befor and now I've nothing about it's information but I think I can give you details if you can wait me to look for it's information. (Thank you for calling me as a specialist but actually I still have a little knowledge in this matter. :) ) Loma 04:28, 20 ก.ค. 2004 (UTC)

No problem, whenever you find something about that flower just write me. It's not really important, I just like to have the list of provincial flowers and trees for the changwat completely :-) Another thing - I see you just start to create those translation tables english-thai - very nice. However in English (as well in many other languages) it is common use to have Wikipedia the encyclopedic contents, while dictionary like contents go to en:Wiktionary. The Thai Wiktionary http://th.wiktionary.org is still completely empty. Ahoerstemeier 09:57, 12 ส.ค. 2004 (UTC)


I have some information about “ดอกจานเหลือง”. In the northeast of Thailand call “ดอกทองกวาว" as “ดอกจาน", so “ดอกจาน" is recognised as “ดอกทองกวา". In generally “ทองกวาว" is the bright orange-red flower, but it also has the yellow flower that we will call “ทองกวาวเหลือง” or “จานเหลือง”. The information of both the orange and the yellow are:

  • Scientific name: Butea monosperma Kuntze.
  • Common name: Flame of the forest; Bastard Teak
  • Family name: Fabaceae (or Leguminosae)

Ref: ITIS500059 Loma 06:27, 22 ส.ค. 2004 (UTC)

สร้างพจนานุกรม ไทย->อังกฤษ (ต่อยอด)แก้ไข

มีความคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะลองนำเสนอเพื่อถามความเห็นดู เกี่ยวกับการสร้างพจนานุกรม ได้ลองดูพจนานุกรม LEXiTRON ซึ่งเป็นพจนานุกรมสองภาษาคือจากไทย -> อังกฤษ และจากอังกฤษ -> เป็นไทย ที่พัฒนาโดย NECTEC เนื่องด้วยพจนานุกรมนี้เป็นแบบ open source ซึ่งตัว licence นั้นก็ระบุให้สามารถนำเนื้อหาเพื่อไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ตามที่ระบุ จุดที่สนใจคือตัวพจนานุกรมไทย -> อังกฤษ ซึ่ง ณ ปัจจุบันตัวเนื้อหาก็จะประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาไทย, คำแปลภาษาอังกฤษ, หน้าที่คำตามไวยากรณ์, คำพ้องความหมายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (synonym), คำที่มีความหมายตรงข้ามภาษาไทย (Thai antonym), คำลักษณะนาม, นิยามความหมายของคำภาษาไทย และประโยคตัวอย่างภาษาไทย ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์นี้ เห็นว่ายังขาดสองส่วนที่สำคัญ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้คือ เสียงอ่านแบบสัทอักษร (มีประโยชน์สำหรับชาวต่างประเทศที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง) และประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ เพราะส่วนใหญ่ในการใช้พจนานุกรมไทย -> อังกฤษนอกจากการหาคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนใหญ่ต้องการที่จะรู้ว่าคำภาษาอังกฤษนั้นๆ มีการใช้ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร จากจุดหลักๆ 2 ส่วนนี้ จึงเห็นว่าถ้าสามารถพัฒนาต่อยอด โดยร่วมกันสร้างตัวอย่างภาษาอังกฤษ และถ่ายสัทอักษรเสียงอ่านจะเป็นการสร้างพจนานุกรมฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น ดังจะแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง

แสดงตัวอย่างคำศัพท์และเนื้อหาคำศัพท์ใน LEXiTRON
Th. word Category Eng. word Definition Eng. Synonym Th. Sysnonym Th. sample
เดิน 1 V wolk ยกเท้าก้าวไป go on foot ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน
เดิน 2 V work เคลื่อนไปด้วยกำลังต่างๆ run; go; function ทำงาน, เคลื่อน, เคลื่อนที่, ขับเคลื่อน, เดินเครื่อง พอใส่ถ่านแล้วนาฬิกาก็เดินตามปกติ

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้อีกในเรื่องของเสียงอ่านสัทอักษร และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

แสดงตัวอย่างการเพิ่มเติมส่วนเสียงอ่าน และประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Th. word Category Transcription</t> Eng. word Definition Eng. Synonym Th. Sysnonym Th. sample Eng. sample
เดิน 1 V /dəːn/ wolk ยกเท้าก้าวไป go on foot ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน You must walk straight ahead.
เดิน 2 V /dəːn/ work เคลื่อนไปด้วยกำลังต่างๆ run; go ทำงาน, เคลื่อน, เคลื่อนที่, ขับเคลื่อน, เดินเครื่อง พอใส่ถ่านแล้วนาฬิกาก็เดินตามปกติ The machine does not work properly.

จากตารางคือตัวอย่างที่เราสามารถเพิ่มขึ้นได้
สำหรับส่วนที่คิดไว้ และคิดว่าตัวเองช่วยสนับสนุนในส่วนการทำงานนี้ได้คือ การใส่ข้อมูลคำภาษาไทยและข้อมูลรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของคำ ซึ่งคำศัพท์ภาษาไทยใน LEXiTRON ไทย -> อังกฤษ มีประมาณ 35,000 คำ และประมาณ 45,000 รายการย่อยตามจำนวนความหมาย เมื่อใส่คำศัพท์แล้วก็จะเพิ่มในส่วนเสียงอ่านด้วย ส่วนที่จะช่วยๆ กันต่อไปคือการใส่ประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งการใส่ประโยคภาษาอังกฤษนี้ มีหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาคือ concept ของการทำพจนานุกรม LEXiTRON นั้นเป็นแนว cospus based ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ภาษา หรือการให้ข้อมูลทางภาษาแบบธรรมชาติที่ใช้จริงโดยใช้ฐานข้อมูลจาก corpus หรือคลังข้อความที่มีอยู่ ดังนั้นประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษที่เราจะใช้นั้นก็เช่นกัน ก็ไม่ควรจะเป็นการแต่งประโยคเอง ควรจะเป็นการค้นหาประโยคที่ใช้จริงในภาษาซึ่งอาจจะได้จากบทความต่างๆ วิธีที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นการค้นหาจากเว็บไซต์ หรือจากแหล่ง corpus ที่มี
นอกจากนี้ที่สำคัญคือคงเป็นเรื่องการจัดหมวดหมู่กลุ่มคำศัพท์ หากได้มีการจัดกลุ่มเผื่อไว้ เพื่อสามารถพัฒนาต่อได้เป็นรูปแบบ thesaurus ก็จะเกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาพจนานุกรม และการนำไปใช้งานต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง
จากแนวคิดที่เสนอมานี้ ต้องการอยากจะทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำแต่ไหน และสนใจที่จะร่วมกันทำหรือไม่ และหากมีคำแนะนำใดๆ ก็ช่วยบอกกล่าวกันมา Loma 18:38, 16 ต.ค. 2004 (UTC)

LTNS & wiki-สคสแก้ไข

LTNS You might be interested in this: วิกิพีเดีย:สภากาแฟ (จิปาถะ)#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ -- ไร้สติ 06:23, 24 กันยายน 2005 (UTC)

วิกิพีเดีย:การใช้ตารางจำแนกพันธุ์ แม่แบบสำหรับ taxobox -ไร้สติ 06:35, 24 กันยายน 2005 (UTC)

ขอต้อนรับการกลับมาครับแก้ไข

^___^
--14:46, 24 กันยายน 2005 (+07:00) Jung

: D Loma 09:08, 24 กันยายน 2005 (UTC)

ภาพดอกไม้เยอะแยะเลยครับ ไม่ทราบไปถ่ายมาจากที่ไหนเหรอครับ อุทยานแห่งชาติที่ไหนมีเยอะขนาดนี้เนี่ย? หรือว่าไปมาหลายที่ครับ? =) -- จุง 17:03, 26 กันยายน 2005 (UTC)
เป็นภาพที่รวบรวมเก็บถ่ายไว้เอง ถ่ายมาตั้งแต่ปี 2546 เก็บมาเรื่อยๆ ไปที่ไหนก็เก็บ ปลูกเองก็เยอะค่ะ มีบ้างบางภาพที่เพื่อนช่วยถ่ายให้ เพราะส่วนหนึ่งคือทำเว็บดอกไม้ไว้เพราะชื่นชอบ โดยใช้วิกิทำค่ะ ที่เว็บจะมีเยอะมาก ตอนนี้ทะยอยมาทำเป็นข้อมูลรวมที่นี่ หากสนใจจะลองดูที่ www.morninggarden.com ได้ค่ะ

--ผู้ใช้:Loma 03:45, 27 กันยายน 2005 (UTC)

Message Notifierแก้ไข

วิกิพีเดีย:สภากาแฟ (หน้าที่ต้องตรวจสอบ)#ลิขสิทธิ์ของเว็บอื่น <-- ชี้แจง เพิ่ม ครับ. --Ans 03:38, 29 กันยายน 2005 (UTC)

อัพโหลดภาพแก้ไข

ในการอัพโหลดภาพ ภาพที่คุณ Loma ถ่ายเอง เลือกสัญญาอนุญาต GFDL ไม่ก็ ภาพสาธารณสมบัติ ครับ ^_^ WATCHARAKOяN149,394 12:39, 6 ตุลาคม 2005 (UTC)

รับทราบค่ะ ขอบคุณมากค่ะ --Loma 12:48, 6 ตุลาคม 2005 (UTC)
เพิ่มเติม ครับ: อย่างไร ก็ ตาม, เจ้าของ ภาพ (ผู้ถ่ายภาพ) ยัง คง มี สิทธิ์ เอา ภาพ (ภาพ ต้นฉบับ ที่ ไม่ได้ มี การ แก้ไข โดย ผู้ใช้ คนอื่น) ไป เผยแพร่ นอก เวป นี้ ภายใต้ สัญญาอนุญาต (license) ใด ๆ ก็ ได้ ครับ. --Ans 04:26, 7 ตุลาคม 2005 (UTC)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

--Loma 05:51, 7 ตุลาคม 2005 (UTC)

โครงการไม้ดอกไม้ประดับแก้ไข

สวัสดีครับคุณ Loma ผมได้เปิดโครงการพิเศษสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงพรรณพืชต่างๆ ไว้ที่ วิกิพีเดีย:คนรักไม้ดอกไม้ประดับ (ชื่อสามารถเปลี่ยนได้ หรืออาจจะเป็น สารานุกรมไม้ดอก ฯลฯ) เผื่อให้คุณ Loma เขียนและรวบรวมทุกอย่างไว้ในหน้านี้ เพื่อสะดวกในการเขียนครับ และหน้าโครงการจะแตกต่างจากหน้าปกติคือ เนื้อหาไปในแนวทางในการจัดการ มากกว่าเนื้อหาสารานุกรมครับ และถ้าหน้าโครงการขยายใหญ่และมีผู้อื่นร่วมสนใจด้วย สามารถเปิดเป็น สถานีย่อย ในอนาคตครับ

นอกจากนี้ผมทำลิงก์ไว้ที่ หน้าหลัก ศาลาประชาคม และใน โครงพืช ไว้เพื่อเรียกให้คนอื่นที่สนใจเข้ามาร่วมกันทำครับ --Manop |   พูดคุย 20:41, 5 พฤศจิกายน 2005 (UTC)

ภาพ:Kaampulut.jpgแก้ไข

Hallo,

in noticed this picture and wondered if you made this photo yourself? If so, is it available under the GFDL license? I would like to upload it on commons.wikimedia.org, so that all wikis can use it, but license and source must be known.

TeunSpaans 09:17, 7 ตุลาคม 2006 (UTC)

ภาพ:Naamton.jpgแก้ไข

หวัดดีครับ ผมหาข้อมูลบทความนี้ และเห็นภาพนี้ ซึ่งซ้ำกับ เว็บไซต์นี้ไม่ทราบว่าที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรครับ--Iamion | พูดคุย - 18:53, 29 ตุลาคม 2007 (ICT)

ต้องขออภัยที่ไม่ได้เข้ามาเสียนานจึงมิได้มาอธิบายความเป็นมาของภาพ ที่ภาพซ้ำกัน ใช้ได้ไมผิดลิขสิทธิ์ เพราะตัวเองเป็นคนถ่ายภาพเอง และเว็บไซต์ที่ลิงก์อ้างถึงไปนี้ก็ของตัวเองน่ะค่ะ--Loma 14:54, 10 เมษายน 2551 (ICT)

สวัสดีครับ หายหน้าหายตาไปนานเลย รูปที่คุณ Loma อัพ โดนลบไปหลายรูปเลยครับ ถ้าจะกู้กลับมา ให้ใส่ tag เป็นอะไรครับ PD หรือ GFDL ? t¸·´ ¯·.¸¸.ღp 15:07, 10 เมษายน 2551 (ICT)

ไม่เป็นไรค่ะต้องขออภัย ที่ไม่ได้ทำให้ถูกรูปแบบในรายละเอียด รูปภาพที่อัปโหลดทั้งหมดนั้นเป็นภาพที่ถ่ายมาเอง แต่อาจจะมีใช้ที่เว็บอื่นของตัวเองบ้าง จะใส่เป็น GFDL ก็ได้ค่ะ แต่หากไม่ได้มีความจำเป็นอะไรไม่ต้องกู้กลับมาก็ได้ค่ะ พอดีได้มีโอกาสคุยเรื่องการใช้งานวิกิ จึงได้เข้ามาดูตัวอย่างพอล็อกอินก็เลยเห็นว่ามีข้อความถึงจึงได้เข้ามาตอบ ที่หายไปคือไปฝึกมือการใช้งานน่ะค่ะ --Loma 16:00, 10 เมษายน 2551 (ICT)

ไฟล์:Toiting.jpgแก้ไข

สวัสดีครับ ผมตรวจสอบแล้วว่าพืชที่ปรากฏในภาพ ไฟล์:Toiting.jpg ไม่ใช่ต้อยติ่ง ซึ่งดูได้จากลักษณะใบของมัน ต้อยติ่งจะต้องมีใบกลมรี แต่ในภาพเป็นใบเรียวยาว และหน้าบ้านผมมีต้อยติ่งขึ้นอยู่ ประกอบกับข้อมูลในหน้านี้ [1] จึงทำให้ทราบได้ว่า พืชในภาพที่คุณถ่ายไม่ใช่ต้อยติ่ง ผมขออนุญาตเอาออกนะครับ --octahedron80 18:28, 18 กันยายน 2552 (ICT)

วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/ลบสื่อที่มีเงื่อนไข NC และ NDแก้ไข

รบกวนปรับปรุงสัญญาอนุญาตของภาพที่ท่านอัปโหลดโดยใช้ [2] ด้วยครับ --taweethaも 11:42, 6 มีนาคม 2554 (ICT)