คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ หรือ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น (อังกฤษ: Gas compressor) เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม[1]

หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์แก้ไข

คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะแก๊ส ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก[2]

ประเภทของคอมเพรสเซอร์แก้ไข

เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็นที่ใช้มากมี 3 ประเภทคือ

  1. แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
  2. แบบแรงหมุน (Rotary Compressor)
  3. แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Compressor)

อ้างอิงแก้ไข

  1. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, 2545, หน้า 9
  2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, 2545, หน้า 14