ความเข้มแสง เป็นคำที่มีความกำกวม อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้ไข