การวัดแสง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การวัดแสง หรือ โฟโตเมตรี (photometry) อาจหมายถึง:

ดูเพิ่ม แก้ไข