ความสัมพันธ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความสัมพันธ์ อาจหมายถึง

ความหมายโดยทั่วไป แก้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี แก้

คณิตศาสตร์ แก้

  • ความสัมพันธ์ทวิภาค เป็นความสัมพันธ์กันของวัตถุคณิตศาสตร์สองชุด เช่น การเท่ากัน (=) หรือการน้อยกว่า (<) ตัวอย่างเช่น "5 < 6" และ "2 + 2 = 4"

จิตวิทยา แก้

  • ความสัมพันธ์ (จิตวิทยา) ความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างแนวคิด เหตุการณ์ หรือสภาพจิตที่มีต้นเหตุจากประสบการณ์เฉพาะอัน