ความสัมพันธ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความสัมพันธ์ อาจหมายถึง

ความหมายโดยทั่วไปแก้ไข

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข

  • ความสัมพันธ์ทวิภาค เป็นความสัมพันธ์กันของวัตถุคณิตศาสตร์สองชุด เช่น การเท่ากัน (=) หรือการน้อยกว่า (<) ตัวอย่างเช่น "5 < 6" และ "2 + 2 = 4"

จิตวิทยาแก้ไข

  • ความสัมพันธ์ (จิตวิทยา) ความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างแนวคิด เหตุการณ์ หรือสภาพจิตที่มีต้นเหตุจากประสบการณ์เฉพาะอัน