ความละเอียดภาพ (image resolution) เป็นค่าตัวเลขที่ระบุความหนาแน่นของจำนวนพิกเซลในภาพบิตแมป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความละเอียดของเส้นตารางที่แสดงภาพเรียกว่าความละเอียดภาพ และโดยทั่วไปจะแสดงเป็นตัวเลขว่าภาพแบ่งละเอียดแค่ไหนต่อหน่วยหนึ่งนิ้ว

ความแตกต่างในความละเอียด

หน่วย

แก้

โดยทั่วไปหน่วยที่ใช้บ่อยที่สุดคือ จุดต่อนิ้ว (dots per inch, dpi) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่คล้ายกัน ได้แก่ พิกเซลต่อนิ้ว (pixels per inch, ppi) และ เส้นต่อนิ้ว (lines per inch, lpi) โดย dpi จะใช้บอกสมบัติของอุปกรณ์ เช่น เครื่องกราดภาพ ส่วน ppi และ lpi ส่วนใหญ่จะใช้ในวัตถุที่แสดงหรือพิมพ์ชุดของเส้นเป็นพื้นผิว ไม่สามารถเปรียบเทียบค่าเหล่านี้ได้โดยตรง นอกจากหน่วยเหล่านี้แล้ว ยังมีหน่วยที่เรียกว่า พิกเซลต่อเมตร (pixels per meter, ppm) ซึ่งไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไป หน่วยนี้ใช้ภายในในรูปแบบไฟล์รูปภาพเช่น BMP[1] และ PNG แต่เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์การแสดงภาพส่วนใหญ่มักจะแสดงผลโดยแปลงหน่วย ppm เป็นหน่วย ppi ผู้ใช้ทั่วไปจึงมักจะไม่จำเป็นต้องใส่ใจตรงนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและจำนวนพิกเซลแสดงได้ด้วยสูตรต่อไปนี้

ความยาว = จำนวนพิกเซล / ความละเอียดภาพ

ความสัมพันธ์นี้จำเป็นต่อการวาดภาพที่มีขนาดเท่ากันบนอุปกรณ์ที่มีความละเอียดต่างกัน

อ้างอิง

แก้