เปิดเมนูหลัก

คลองโยง เป็นคลองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านท้องที่อำเภอนครชัยศรีและอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เชื่อมต่อกับคลองนราภิรมย์ คลองบางใหญ่ และคลองมหาสวัสดิ์

อ้างอิแก้ไข

[1]เทศบาลตำบลคลองโยง