คริสต์ทศวรรษ 1560

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์แก้ไข

ค.ศ. 1565แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข