ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการพลเรือนของ ประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552[1] มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในสำนักพระราชวัง

การบรรจุแต่งตั้ง แก้

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สำนักพระราชวัง จะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ หรือเพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วแต่ระดับตำแหน่ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้